Kolokviálna skúška

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Názov

Kolokviálna skúška

Odbor

MKP

Kontaktný mail

mkptnuni@azet.sk

Forma

denný študáci

Rok

2010/2011

Štátnice

jún 2011

Zhotovil

Bc. Peter Rusko

Môj mail

peto.rusko@gmail.com

  • Chcel by som Vás poprosiť ak sa bude dať uvádzajte literatúru odkiaľ ste čerpali
  • Na začiatok každej wiki stránky uveďte text: {{Kolokviálna skúška (hlavička)}}

Otázky na kolokviálnu skúšku

1. Meranie a vyhodnocovanie v systémoch kvality


METROLÓGIA (doc. Macalák)

p.č. Meno Názov otázky Hodnotiaci
1 Anna Andraščíková 1. Charakteristika metrológie, jej úlohy a význam Jozef Jakúbek
2 Inna Andruščenková 2. Charakteristika druhov meradiel, význam a použitie jednotlivých druhov Michal Weiss
3 Eva Barančíková 3. Charakteristika metrologickej kontroly, schválenia typu, overovania, kalibrácie a ich význam Ivan Dzamko
4 Jozef Bátora 4. Charakteristika autorizácie a registrácie Miroslav Robynek
5 Adrián Blšták 5. Charakteristika odbornej spôsobilosti v oblasti metrológie Martin Tužinský


PRIEMYSELNÁ MERACIA TECHNIKA (doc. Macalák)

p.č. Meno Názov otázky Hodnotiaci
6 Daniela Bugajová 1. Základná klasifikácia chýb merania, charakteristika jednotlivých druhov a možnosti ich zmenšovania Marián Kluvanec
7 Romana Čáková 2. Základná klasifikácia neistôt merania, charakteristika jednotlivých druhov a možnosti ich zmenšovania Tomáš Uhliar
8 Jakub Čampa 3. Charakteristika priamych a nepriamych metód merania Michal Králik
9 Tomáš Čičmanec 4. Princípy analógových meracích prostriedkov a ich použitie na meranie fyzikálnych veličín David Roka
10 Jana Danižíková 5. Číslicové meracie systémy a ich použitie v meracej technike Lukáš Domin


AUDIT IMS (Ing. Pitoňák)

p.č. Meno Názov otázky Hodnotiaci
11 Lukáš Domin 1. Integrované manažérske systémy, základné požiadavky pri ich zavádzaní Marek Horniak
12 Marek Horniak 2. Výhody a prínosy integrovaných manažérskych systémov Lenka Chudíková
13 Lenka Chudíková 3. Zásady auditovania, druhy auditov, riadenie programu auditu – ciele a rozsah predmetu auditu Tomáš Krajčovič
14 Lucia Jagerčíková 4. Činnosť auditu – postupnosť krokov. Kompetentnosť a hodnotenie auditov Tomáš Seman
15 Jozef Jakúbek 5. Metodika interných auditov SMK Anna Andraščíková


MATEMATICKÁ ŠTATISTIKA (RNDr. Jašková)

p.č. Meno Názov otázky Hodnotiaci
16 Kamila Janišová 1. Popisná štatistika, bodové a intervalové odhady parametrov základného súboru, grafická prezentácia prvotných údajov Adrián Blšták
17 Martin Ježo 2. Náhodná premenná, funkcia hustoty, distribučná funkcia, vlastnosti, číselné charakteristiky náhodnej premennej Zuzana Štangová
18 Marián Kluvanec 3. Diskrétne a spojité rozdelenia pravdepodobností náhodnej premennej využívané v riadení kvality produkcie Jakub Čampa
19 Katarína Krajčíková 4. Testovanie štatistických hypotéz, parametrické testovanie jedného súboru, porovnávanie dvoch súborov, test dobrej zhody Ivana Rišániová
20 Michal Králik 5. Korelačná analýza, regresná analýza dvoch premenných, kvalita regresnej funkcie a intenzita závislosti Marián Maňko


PRAVDEPODOBNOSTNÉ MODELY V RIADENÍ KVALITY (RNDr. Jašková)

p.č. Meno Názov otázky Hodnotiaci
21 Marián Kunda 1. Rôzne druhy procesných modelov, simulovanie procesu v tvare matematického modelu, kritériá posudzovania pre výber modelu Jozef Bátora
22 Jana Maliniaková 2. SPC pri nesplnení predpokladov normálneho rozdelenia pravdepodobností znaku kvality Katarína Krajčíková
23 Marián Maňko 3. Metódy SPC pri porušení predpokladu nemennosti parametrov rozdelenia pravdepodobností sledovaného znaku kvality Zdenka Pokrývková
24 Lucia Marčeková 4. Design of experiments – návrh experimentov, úplný - polovičný faktorový pokus, matematický model Eva Barančíková
25 Tomáš Mašán 5. Zlepšovanie kvality pomocou metódy Six Sigma, postup DMAIC, používané nástroje a metódy, metriky Six Sigma Peter Piláthy


2. Manažérstvo systémov kvality


PODNIKOVÁ EKONOMIKA (doc. Ponický)

p.č. Meno Názov otázky Hodnotiaci
26 Kristína Pekarová 1. Podnik ako systém, vstupy , výstupy a vnútorná štruktúra podnikov, spoločný menovateľ jednotlivých zložiek podniku, náklady ako vyjadrenie vstupu podniku Matej Šupol
27 Peter Piláthy 2. Teória nákladov, nákladové funkcie a nákladové zákony, teória zisku Roman Priecel
28 Zdenka Pokrývková 3. Riadenie majetku, hodnotenie efektívnosti podniku, finančná analýza podniku Lucia Marčeková
29 Roman Priecel 4. Dane, zdaňovanie fyzických a právnických osôb, štruktúra slovenskej daňovej sústavy a princípy jednotlivých daní Inna Andruščenková
30 Ivana Rišániová 5. Právne formy podnikov v SR Vladimíra Ukušová


PODNIKOVÝ (VÝROBNÝ) MANAŽMENT (doc. Ponický)

p.č. Meno Názov otázky Hodnotiaci
31 Miroslav Robynek 1. Manažment, predpoklady efektívneho manažmentu, ciele manažmentu, štruktúra manažmentu Miloslav Štibraný
32 David Roka 2. Výstavba procesných riadiacich štruktúr Miloš Trgo
33 Zuzana Štangová 3. Zmeny a ich postavenie v riadení, systémy riadenia zmien Katarína Žuchová
34 Miloslav Štibraný 4. Podstata plánovania, obsah podnikových plánov a názory rôznych autorov na plánovací proces Lucia Jagerčíková
35 Matej Šupol 5. Výrobný plán a jeho základná štruktúra Romana Čáková


NÁSTROJE A METÓDY MANAŽÉRSTVA KVALITY (doc. Ponický)

p.č. Meno Názov otázky Hodnotiaci
36 Miloš Trgo 1. Metódy QM (ISO, TQM, EFQM, Six Sigma, ...) Ján Danko
37 Martin Tužinský 2. Nástroje kvality – 1 (brainstorming, benchmarking, systémový prístup) Richard Vranka
38 Vladimíra Ukušová 3. Nástroje kvality – 2 (QFD, Analýza požiadaviek zákazníka, značka zhody - CE) Petert Hink
39 Kristína Vlhová 4. Nástroje kvality – 3 (plánovanie experimentov, hodnotová analýza, metriky kvality) Tomáš Čičmanec
40 Richard Vranka 5. Nástroje kvality – 4 (analýza spôsobilosti procesov, analýza kritickej cesty, Global 8D) Daniela Bugajová


SYSTÉMY MANAŽÉRSTVA KVALITY (prof. Bílý)

p.č. Meno Názov otázky Hodnotiaci
41 Michal Weiss 1. Význam a obsah integrovaného manažérskeho systému Peter Fančovič
42 Katarína Žuchová 2. Zodpovednosť manažmentu za integrovaný manažérsky systém Martin Ježo
43 Ján Danko 3. Význam ľudských zdrojov v integrovaných manažérskych systémoch Kamila Janišová
44 Ivan Dzamko 4. Význam politiky kvality v integrovaných manažérskych systémoch Jana Danižíková
45 Peter Fančovič 5. Audit integrovaného manažérskeho systému? Peter Rusko


MANAŽÉRSTVO ZMIEN KVALITY PROCESOV (doc. Ponický)

p.č. Meno Názov otázky Hodnotiaci
46 Peter Hink 1. Proces, prvky potrebné pre identifikáciu procesov Jana Maliniaková
47 Tomáš Krajčovič 2. Metódy, nástroje a ukazovatele potrebné pre optimalizáciu procesov Ivan Kolkus
48 Tomáš Seman 3. Výkonnosť procesov a jej meranie a hodnotenie Kristína Vlhová
49 Tomáš Uhliar 4. Typy organizačných usporiadaní podnikov, charakteristika procesnej organizácie Tomáš Mašán
50 Peter Rusko 5. Manažérstvo zmeny, 8 krokov v procese realizácie zásadných zmien organizácie Marián Kunda