Charakteristika druhov meradiel, význam a použitie jednotlivých druhov

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tento článok patrí do časti Kolokviálna skúška. Materiály tu uvedené sú prípravou na záverečnú štátnu (kolokviálnu) skúšku v študijnom zameraní Manažérstvo kvality produkcie na Fakulte mechatroniky TnUAD.

Charakterizujte druhy meradiel, objasnite význam a použitie jednotlivých druhov

Meradlo je prostriedok, ktorý slúži na určenie hodnoty meranej veličiny, pričom zahŕňa mieru, merací prístroj, jeho komponenty, prídavné zariadenia a meracie zariadenie.

Druh meradla je skupina meradiel slúžiacich na meranie tej istej veličiny, ktoré sú založené na rovnakom princípe merania a majú niektoré spoločné charakteristické vlastnosti.

Meradlá sa členia na skupiny:

a) národné etalóny a ostatné etalóny,

b) certifikované referenčné materiály a ostatné referenčné materiály,

c) určené meradlá.


Národné etalony a ostatné etalony

1. Národné etalóny realizujú, uchovávajú a reprodukujú hodnoty príslušných jednotiek a stupnice hodnôt fyzikálnych a technických veličín na najvyššej metrologickej úrovni v Slovenskej republike, a tak poskytujú základ správnosti a jednotnosti meraní na jej území. Národné etalóny musia byť medzinárodne porovnané alebo nadviazané na medzinárodné etalóny alebo na národné etalóny iných štátov tak, aby sa zabezpečila porovnateľnosť meraní vykonaných v Slovenskej republike s meraniami v zahraničí.

2. Za tvorbu, rozvoj a uchovávanie národných etalónov zodpovedá štát.

3. Za národný etalón možno vyhlásiť etalón realizovaný a uchovávaný Slovenským metrologickým ústavom (ďalej len „ústav“) alebo inou právnickou osobou, ktorá vlastní etalón spĺňajúci požiadavky na národný etalón, na základe odborného posúdenia a schválenia ústavom. Uchovávaním etalónu sa rozumejú všetky úkony potrebné na zachovanie metrologických charakteristík etalónu v ustanovených medziach.

4. Odborným garantom fyzikálnej a technickej realizácie, medzinárodného porovnávania, uchovávania a odovzdávania hodnôt národných etalónov a ich stupníc na etalóny a iné meradlá je ústav alebo právnická osoba, ktorá národný etalon vlastní. Ak je vlastníkomnárodného etalónu iná právnická osoba, ústav vykonáva dohľad nad týmto etalónom.

5. Národné etalóny vyhlasuje a ich vyhlásenie zrušuje úrad na návrh ústavu. Vyhlásenie národných etalónov a zrušenie ich vyhlásenia uverejňuje úrad vo vestníku.

6. Na ochranu národných etalónov možno zriadiť v okolí ich uchovávania ochranné pásmo podľa osobitného predpisu.

7. Podrobnosti o vyhlasovaní národných etalónov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

8. Ostatné etalóny najvyššej metrologickej úrovne v Slovenskej republike v odboroch merania, v ktorých nie je národný etalón, alebo mimo meracieho rozsahu národného etalónu sa používajú na zabezpečenie metrologickej nadväznosti meradiel a primerane pre ne platia ustanovenia odsekov 1 až 4.

Nadväznosť etalónu alebo meradla vyjadruje vzťah hodnoty etalónu alebo údaja meradla k národnému etalónu, medzinárodnému etalónu alebo inému etalónu najvyššej metrologickej kvality, preukázaný prostredníctvom neprerušeného reťazca porovnaní s určenými neistotami.


Certifikované referenčné materiály a ostatné referenčné materiály

1. Certifikovaný referenčný materiál je referenčný materiál certifikovaný ústavom. Certifikáciou sa potvrdzuje jedna alebo viacero hodnôt charakterizujúcich vlastnosť referenčného materiálu postupom zabezpečujúcim nadväznosť referenčného materiálu na medzinárodne uznávanú realizáciu jednotky, v ktorej násobkami sú vyjadrené hodnoty vlastností. Každá certifikovaná hodnota je uvedená v certifikáte s príslušnou neistotou.

2. Odborným garantom prípravy certifikovaných referenčných materiálov je ústav.

3. Za certifikovaný referenčný materiál môže ústav uznať aj referenčný materiál vyrobený v zahraničí.

4. Ústav pri certifikácii referenčného material osvedčí hodnoty určených vlastností spolu s príslušnými neistotami. Ku každému referenčnému material pripojí certifikát a prevezme do úschovy vzorky certifikovaného referenčného materiálu.

5. Certifikované referenčné materiály vyhlasuje a ich vyhlásenie zrušuje úrad na návrh ústavu. Vyhlásenie certifikovaných referenčných materiálov a zrušenie ich vyhlásenia uverejňuje úrad vo vestníku.

6. Podrobnosti o príprave certifikovaných referenčných materiálov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

7. Certifikovaný referenčný materiál sa používa na overenie určeného meradla. Ak neexistuje certifikovaný referenčný materiál, je možné použiť ostatné referenčné materiály.


Určené meradlá

1. Určené meradlá sú meradlá určené na povinnú metrologickú kontrolu alebo posúdenie zhody. 2. O zaradení meradla do skupiny určených meradiel rozhoduje účel jeho použitia a používanie:

a) pri meraniach súvisiacich s platbami,

b) pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku a životného prostredia,

c) pri príprave spotrebiteľsky balených výrobkov,

d) v iných oblastiach verejného života, kde môžu vzniknúť konfliktné záujmy na výsledku merania alebo kde nesprávne výsledky merania môžu poškodiť záujmy fyzických osôb, právnických osôb alebo spoločnosti,

e) pri meraniach, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

3. Meranie súvisiace s platbami je najmä meranie v obchodných vzťahoch, meranie na určovanie ceny pri priamom predaji verejnosti a meranie na účely výpočtu cla, taríf, daní, zvýhodnení, pokút, odškodnenia a poistenia.

4. Bez vykonania metrologickej kontroly alebo posúdenia zhody sa určené meradlá nesmú uvádzať na trh.

5. Druhy určených meradiel a oblasti ich použitia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.


Používanie určených meradiel

1. Určené meradlá možno používať na daný účel, len ak majú platné overenie, ak sa toto vyžaduje.

2. Podnikateľ alebo iná právnická osoba je povinná:

a) používať určené meradlá v prípadoch, v ktorých je ich používanie ustanovené, a na daný účel existuje druh meradla ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ak osobitný predpis neustanovuje inak alebo ak úrad neudelil výnimku,

b) udržiavať používané určené meradlá v náležitom technickom stave,

c) predkladať používané určené meradlá na metrologickú kontrolu podľa tohto zákona,

d) používať určené meradlá toho druhu, ktorý je na daný účel použitia určený,

e) viesť evidenciu používaných určených meradiel s uvedením dátumov ich overenia.

3. Poškodzovanie, pozmeňovanie alebo odstraňovanie platných overovacích značiek, zabezpečovacích značiek alebo značiek montážnika je zakázané.

4. Ak je meradlo počas používania zaradené do skupiny určených meradiel, podlieha overeniu. Podnikateľ alebo iná právnická osoba je povinná objednať jeho overenie najneskôr do 90 dní od jeho zaradenia do skupiny určených meradiel. Podmienkou uvádzania na trh ďalších meradiel tohto typu môže byť aj schválenie typu. Ak typ tohto meradla nevyhovie určeným požiadavkám, ústav typ neschváli a úrad prijme opatrenia na stiahnutie meradiel tohto typu z používania ako určených meradiel.

5. Ak pri používaní určeného meradla môžu byť poškodené záujmy fyzickej osoby alebo právnickej osoby.

6. Určené meradlo sa pri skúške podľa odseku 5 považuje za vyhovujúce, ak jeho chyba neprekročí dvojnásobok najväčšej dovolenej chyby pri overení, ak osobitný predpis neustanovuje inak.


Používanie meradiel

1. Určené meradlá sa môžu používať na daný účel len po dobu platnosti vykonaného overenia. Novému overeniu však tieto meradlá už nepodliehajú, pokiaľ sa preukázateľne prestali používať na účely, na ktoré boli vyhlásené ako určené.

2. Metrologický orgán je oprávnený zisťovať u užívateľov plnenie povinností predkladať určené meradlá na overenie. Ak zistí, že sa určené meradlo používa bez platného overenia, meradlo zaplombuje alebo zruší úradnú značku.

3. Ustanovenia o používaní určených meradiel platia pre hlavné etalóny obdobne.

4. Určená skupina meradiel môže byť určená na povinné overovanie aj inými právnymi predpismi.

5. Pri meradlách, pokiaľ sa používajú za okolností, keď sa nesprávnym meraním môžu významne poškodiť záujmy organizácie alebo jednotlivca, je poškodená strana oprávnená vyžiadať si ich overenie alebo kalibráciu a vydanie osvedčenia o výsledku.

6. Jednotnosť a správnosť pracovných etalónov a pracovných meradiel zabezpečuje v potrebnom rozsahu ich užívateľ kalibráciou, ak nie je pre dané meradlo vhodnejší iný spôsob alebo metóda.

Použitá literatúra

  1. Zákon č. 142/2000 o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  2. Zákon č. 505/1990 o Metrológii
  3. Zákon č. 431/2004 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov