Vplyv kvality firemnej kultúry na dosahovanie pracovných cieľov (Zadanie)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Fm wiki.png
Fakulta Mechatroniky
Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Katedra metrológie a manažérstva kvality
Študentská 1, 911 50 Trenčín, tel.: 032/74 17 503

Kmk wiki.png

ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Študent: Ľubica Bríšková
Študijný program: Manažérstvo kvality produkcie
Téma: Vplyv kvality firemnej kultúry na dosahovanie pracovných cieľov

Zadanie:
  1. podstata a význam kvality firemnej kultúry na dosahovanie pracovných cieľov v súvislosti s manažérstvom kvality,
  2. analýza súčasného stavu aplikácie firemnej kultúry vo vybranej organizácii,
  3. vypracovanie projektu aplikácie firemnej kultúry vo vybranej organizácii,
  4. zhodnotenie a prínosy navrhnutého projektu.
Pokyny k spracovaniu bakalárskej práce:

Bakalársku prácu spracujte metodicky v rozsahu 40 strán textovo a vložte potrebné prílohy. Vypracovanú prácu s prílohami odovzdajte v troch vytlačených exemplároch a jednej elektronickej verzii do stanoveného termínu. Na obhajobu si pripravte prezentáciu (pdf alebo ppt). Pri riešení je potrebné vychádzať zo súčasného stavu. Pri spracovaní dodržujte STN.

Literatúra:
  1. Šalgovičová.J. a kol.:Meranie spokojnosti zákazníka z pohľadu manažérstva kvality a marketingu.Tripsoft Trnava 2006 ISBN 80-969390-6-8
  2. Paulová,I.a kol.:Metódy zlepšovania efektívnosti a účinnosti TQM.STU v Bratislave 2008 ISBN 978-80-227-2857
  3. Nenadál,J.:Merení v systémech managementu jakosti,Management Press, Praha 2001
Zadávateľ: Katedra manažérstva kvality, Fakulta mechatroniky, TnUAD
Vedúci bakalárskej práce: PaeDr. Zuzana Lengyelová
Konzultant: PaeDr. Zuzana Lengyelová

V Trenčíne, 13. 1. 2011


Doc. Peter Ponický, PhD.
Vedúci katedry KMMK FM TnUAD
Doc. Ing. Jozef Tkáč, PhD.

dekan FM TnUAD

Abstrakt

Bakalárska práca sa zaoberá analýzou firemnej kultúry a jej vplyvom na chod organizácie .Túto tému som si vybrala, pretože je veľmi výhodné poznať všetky atribúty firemnej kultúry a následne využiť poznatky o firemnej kultúre v praxi v organizácii. Cieľom bakalárskej práce je ukázať aké aspekty narúšajú firemnú kultúru v spoločnosti Veľkopek, a.s. Piešťany. Práca obsahuje 3 obrázky a 13 grafov. Práca je rozdelená na šesť kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá kvalitou , manažmentom kvality a základnou podstatou kultúry. Druhá časť popisuje firemnú kultúru a jej znaky, funkcie, silu i obsah. Tretia kapitola rozoberá vzťah medzi organizáciou a kvalitou. V štvrtej časti je charakterizovaná metodológia výskumu práce. Piata časť charakterizuje spoločnosť, jej ciele kvality, politika kvality, organizačná štruktúra ,ako aj výrobný program. V poslednej kapitole popisujeme firemnú kultúru na pracoviskách a následne poukazujeme na problémy spoločnosti spôsobujúce negatívny vplyv na firemnú kultúru. Na záver je uvedené vyhodnotenie analýzy firemnej kultúry a odporúčané opatrenia na zlepšenie internej klímy, čo by mohlo zvýšiť kvalitu firemnej kultúry a jej vplyv na dosahovanie pracovných cieľov.

Abstract

This thesis analyzes the corporate culture and its impact on the organization. This topic I chose, because it is very convenient to know all the attributes of corporate culture and then to use knowledge about the corporate culture in practice in the organization. Goal of this work is to show what aspects interfere in the company's corporate culture Veľkopek, Inc. Piestany. Contains 3 photos and 13 grapphs. The work is divided into six chapters The first chapter deals with quality, quality management and the fundamental nature of culture. The second part describes the corporate culture and its features, functionality, strength and content. The third chapter discusses the relationship between organization and quality. The fourth chapter describes the methodology of research work. The fifth section describes the company's quality objectives, quality policy, organizational structure and production program. In the last chapter, we describe the corporate culture in the workplace and then point to the problems of society, causing a negative impact on corporate culture. Finally, an evaluation of the corporate culture and recommend measures to improve the internal climate, which could increase the quality of corporate culture and its impact on achieving business goals

Úvod

V súčasnej dobe sa podniky i organizácie snažia o úspešné, ekonomické a hlavne efektívne pôsobenie na trhu. Cieľom každého podniku je získanie lojálneho zákazníka a spokojného zamestnanca. Zákazník si postupom času začína uvedomovať kvalitu produktu a zahrnul ju do svojich požiadaviek. Zamestnanci si začali uvedomovať dôležitosť a potrebnosť vysokej kvality pracovného prostredia, pracovných podmienok, práce i motivácie k práci. Práve toto vedie podniky k vytváraniu, zavádzaniu a udržiavaniu systému manažérstva kvality. Základom je systém manažérstva kvality postavený na STN EN ISO 9001:2001. Systém manažérstva kvality vedie ku zabezpečovaniu kvalitného produktu, vyžadovaním plnenia podmienok jeho realizácie, prístupu vedenia i pracovníkov, uspokojovanie požiadaviek zákazníkov a vyžadovaním efektívnosti procesov súvisiacich so samotnou realizáciou výroby a produktov. Tento systém tvoria ľudia, na ktorých možno budovať úspešnú organizáciu so spokojným zákazníkom a kvalitným produktom. Firemná kultúra je jedným s najdôležitejších prvkov , ktorý v každom podniku výrazne ovplyvňuje všetky činnosti a procesy. Silná firemná kultúra vedie k efektívnosti systému manažérstva kvality. Organizácia sa využívaním všetkých prvkov a faktorov firemnej kultúry neustále zlepšuje. Cieľom bakalárskej práce bolo spracovať práve podstatu firemnej kultúry, ktorá významne vplýva na efektívne fungovanie podniku. Firemná kultúra je nesmierne dôležitá zložka správneho podnikania a chodu organizácie. Obsahuje množstvo motivačných faktorov a preto by mala fungovať ako zdravá kultúrna spoločnosť ľudí , ktorí si uvedomujú svoje vlastné postavenie a takisto postavenie a dôležitosť ostatných pracovníkov . Z hľadiska štruktúry sa bakalárska práca delí na šesť kapitol. Prvá kapitola sa zameriava na samotnú kvalitu a význam manažérstva kvality a taktiež základnú podstatu kultúry v spoločnosti. Druhá kapitola je najrozsiahlejšia a je venovaná špecifikácii firemnej kultúry, hlavnému cieľu bakalárskej práce. Táto časť popisuje znaky firemnej kultúry, jej funkcie, vznik, silu či obsah. Zameriava sa aj na zdravie, bezpečnosť a správnosť firemnej kultúry. Predmetom tretej kapitoly je vzťah medzi organizáciou a kvalitou a taktiež medzi firemnou kultúrou a kvalitou. Štvrtá kapitola je venovaná metodológii výskumu. Popisuje použité metódy, stanovené ciele a postupy pri vypracovávaní projektu. V piatej kapitole sa venujeme analýze konkrétneho podniku z hľadiska zavedenia manažérstva kvality v podniku. Táto kapitola sa venuje cieľom kvality v podniku, politikou kvality ,ako aj výrobným procesom Predmetom poslednej šiestej kapitoly je vyhodnotenie analýzy firemnej kultúry na pracoviskách a taktiež odporúčané riešenie zlepšenia vzťahov na pracovisku, čo výrazne ovplyvňuje firemnú kultúru a následne efektívnosť plnenia podnikových cieľov. Zapájaním etiky a formovaním medziľudských vzťahov sa určujú pravidlá morálky v podniku, buduje sa firemná kultúra, plnia sa požiadavky a potreby zákazníka i celého systému manažérstva kvality, ale buduje sa i image a pozitívne meno organizácie.