Vplyv kvality firemnej kultúry na dosahovanie pracovných cieľov

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tnu wiki.png
Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Mechatroniky
Fm wiki.png
Vplyv kvality firemnej kultúry na dosahovanie pracovných cieľov

Bakalárska práca


Autor:
Pedagogický vedúci: PaeDr. Zuzana Lengyelová
Študijný odbor: Manažérstvo kvality produkcie

Akademický rok 2010/2011


Abstrakt

Bakalárska práca sa zaoberá analýzou firemnej kultúry a jej vplyvom na chod organizácie .Túto tému som si vybrala, pretoţe je veľmi výhodné poznať všetky atribúty firemnej kultúry a následne vyuţiť poznatky o firemnej kultúre v praxi v organizácii. Cieľom bakalárskej práce je ukázať aké aspekty narúšajú firemnú kultúru v spoločnosti Veľkopek, a.s. Piešťany. Práca obsahuje 3 obrázky a 13 grafov. Práca je rozdelená na šesť kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá kvalitou , manaţmentom kvality a základnou podstatou kultúry. Druhá časť popisuje firemnú kultúru a jej znaky, funkcie, silu i obsah. Tretia kapitola rozoberá vzťah medzi organizáciou a kvalitou. V štvrtej časti je charakterizovaná metodológia výskumu práce. Piata časť charakterizuje spoločnosť, jej ciele kvality, politika kvality, organizačná štruktúra ,ako aj výrobný program. V poslednej kapitole popisujeme firemnú kultúru na pracoviskách a následne poukazujeme na problémy spoločnosti spôsobujúce negatívny vplyv na firemnú kultúru. Na záver je uvedené vyhodnotenie analýzy firemnej kultúry a odporúčané opatrenia na zlepšenie internej klímy, čo by mohlo zvýšiť kvalitu firemnej kultúry a jej vplyv na dosahovanie pracovných cieľov.

Abstract

This thesis analyzes the corporate culture and its impact on the organization. This topic I chose, because it is very convenient to know all the attributes of corporate culture and then to use knowledge about the corporate culture in practice in the organization. Goal of this work is to show what aspects interfere in the company's corporate culture Veľkopek, Inc. Piestany. Contains 3 photos and 13 grapphs. The work is divided into six chapters The first chapter deals with quality, quality management and the fundamental nature of culture. The second part describes the corporate culture and its features, functionality, strength and content. The third chapter discusses the relationship between organization and quality. The fourth chapter describes the methodology of research work. The fifth section describes the company's quality objectives, quality policy, organizational structure and production program. In the last chapter, we describe the corporate culture in the workplace and then point to the problems of society, causing a negative impact on corporate culture. Finally, an evaluation of the corporate culture and recommend measures to improve the internal climate, which could increase the quality of corporate culture and its impact on achieving business goals.

Úvod

V súčasnej dobe sa podniky i organizácie snaţia o úspešné, ekonomické a hlavne efektívne pôsobenie na trhu. Cieľom kaţdého podniku je získanie lojálneho zákazníka a spokojného zamestnanca. Zákazník si postupom času začína uvedomovať kvalitu produktu a zahrnul ju do svojich požiadaviek. Zamestnanci si začali uvedomovať dôležitosť a potrebnosť vysokej kvality pracovného prostredia, pracovných podmienok, práce i motivácie k práci. Práve toto vedie podniky k vytváraniu, zavádzaniu a udržiavaniu systému manažérstva kvality. Základom je systém manažérstva kvality postavený na STN EN ISO 9001:2001. Systém manažérstva kvality vedie ku zabezpečovaniu kvalitného produktu, vyžadovaním plnenia podmienok jeho realizácie, prístupu vedenia i pracovníkov, uspokojovanie požiadaviek zákazníkov a vyžadovaním efektívnosti procesov súvisiacich so samotnou realizáciou výroby a produktov. Tento systém tvoria ľudia, na ktorých možno budovať úspešnú organizáciu so spokojným zákazníkom a kvalitným produktom. Firemná kultúra je jedným s najdôležitejších prvkov , ktorý v každom podniku výrazne ovplyvňuje všetky činnosti a procesy. Silná firemná kultúra vedie k efektívnosti systému manažérstva kvality. Organizácia sa využívaním všetkých prvkov a faktorov firemnej kultúry neustále zlepšuje.

Cieľom bakalárskej práce bolo spracovať práve podstatu firemnej kultúry, ktorá významne vplýva na efektívne fungovanie podniku. Firemná kultúra je nesmierne dôležitá zložka správneho podnikania a chodu organizácie. Obsahuje množstvo motivačných faktorov a preto by mala fungovať ako zdravá kultúrna spoločnosť ľudí , ktorí si uvedomujú svoje vlastné postavenie a takisto postavenie a dôležitosť ostatných pracovníkov . Z hľadiska štruktúry sa bakalárska práca delí na šesť kapitol. Prvá kapitola sa zameriava na samotnú kvalitu a význam manažérstva kvality a taktiež základnú podstatu kultúry v spoločnosti. Druhá kapitola je najrozsiahlejšia a je venovaná špecifikácii firemnej kultúry, hlavnému cieľu bakalárskej práce. Táto časť popisuje znaky firemnej kultúry, jej funkcie, vznik, silu či obsah. Zameriava sa aj na zdravie, bezpečnosť a správnosť firemnej kultúry. Predmetom tretej kapitoly je vzťah medzi organizáciou a kvalitou a taktiež medzi firemnou kultúrou a kvalitou. Štvrtá kapitola je venovaná metodológii výskumu. Popisuje použité metódy, stanovené ciele a postupy pri vypracovávaní projektu. V piatej kapitole sa venujeme analýze konkrétneho podniku z hľadiska zavedenia manažérstva kvality v podniku. Táto kapitola sa venuje cieľom kvality v podniku, politikou kvality ,ako aj výrobným procesom Predmetom poslednej šiestej kapitoly je vyhodnotenie analýzy firemnej kultúry na pracoviskách a taktiež odporúčané riešenie zlepšenia vzťahov na pracovisku, čo výrazne ovplyvňuje firemnú kultúru a následne efektívnosť plnenia podnikových cieľov. Zapájaním etiky a formovaním medziľudských vzťahov sa určujú pravidlá morálky v podniku, buduje sa firemná kultúra, plnia sa požiadavky a potreby zákazníka i celého systému manažérstva kvality, ale buduje sa i image a pozitívne meno organizácie.


Kvalita a kultúra

Kvalita je slovo viac významov. Každý jedinec si ho môže spájať s inými pojmami. Môžeme si ho vysvetliť ako faktor úspechu organizácie alebo ako základný nástroj udržiavania a zvyšovania konkurencieschopnosti. Kvalita zohráva dôležitú úlohu v otázke prežitia. Norma STN EN ISO 9000:2000 Systémy manažérstva kvality – Základy a slovník uvádza „ kvalita je miera s akou množina vlastných charakteristík spĺňa požiadavky“.

Manažment kvality

Mateides (2006) uvádza niekoľko funkcií manažmentu kvality:

 • plánovanie kvality (Qality Planning)– proces stanovenia cieľov v oblasti kvality;
 • riadenie kvality (Quality Control)- proces dosahovania stanovených cieľov počas výkonu operácií;
 • zlepšovanie kvality (Quality Improvement )- proces dosahovania lepšej úrovne výkonnosti.

Norma STN EN ISO 9000:2000 Systémy manažérstva kvality – Základy a slovník uvádza všeobecné požiadavky systému manažérstva kvality ako to ,že organizácia musí vypracovať, zdokumentovať, zaviesť a udržiavať systém manažérstva kvality a trvalo zlepšovať jeho efektívnosť v súlade s požiadavkami tejto medzinárodnej normy.

Organizácia musí:

 • identifikovať procesy požadované systémom manažérstva kvality a jeho aplikáciou v rámci organizácie ;
 • stanoviť postupnosť a interakciu týchto procesov;
 • stanoviť kritériá a metódy požadované na zaistenie efektívnej prevádzky a riadenia týchto procesov;
 • zaistiť dostupnosť zdrojov a informácií nevyhnutných na zabezpečenie prevádzky a sledovania týchto procesov;
 • sledovať, merať a analyzovať tieto procesy; zaviesť činnosti nevyhnutné na dosiahnutie plánovaných výsledkov a trvalého zlepšovania týchto procesov.

Ak sa organizácia rozhodne nejaký proces, ktorý ovplyvňuje zhodu výrobku s požiadavkami, objednať, musí zabezpečiť jeho riadenie. Riadenie takýchto objednaných procesov sa musí v systéme manažérstva kvality identifikovať.

Mateides (2006) tvrdí ,že manažment kvality patrí medzi najdôležitejšie zložky manažmentu výroby, ktorého konečným cieľom je uspokojovať zákazníkov požadovanými výrobkami a zároveň snažiť sa o zabezpečovanie ekonomickej prosperity podniku. Manažment kvality predstavuje súhrn navzájom prepojených technických, ekonomických, personálnych, obchodných ,informačných, organizačných, sociálnych a ďalších nástrojov, ktoré slúžia na zabezpečovanie kvality výrobkov.

Zabezpečenie kvality výrobkov predstavuje zabezpečovanie špičkovej úrovne ich konštrukčného a technologického riešenia. Pod týmto rozumieme technickú úroveň výrobku i samotnej výroby, teda kvality vyhotovenia výrobku a povýrobných služieb . Lukášová (2004) rozdeľuje kvalitu do dvoch úrovní. Kvalita podľa prvej úrovne predstavuje schopnosť organizácie produkovať výrobky alebo poskytovať služby. Kvalita je zhoda s jasne merateľnými a vymedzenými požiadavkami.

Problémy kvality považuje za problém nezhôd. Kvalita podľa druhej úrovne zabezpečuje výrobky a služby, ktoré sa snažia uspokojovať očakávania zákazníkov, vzťahujúce sa k ich použitiu alebo spotrebe, a to nezávisle od akejkoľvek merateľnej charakteristiky výrobkov alebo služieb. Kvalitu je potrebné definovať v pojmoch uspokojovania zákazníka. Japonská definícia kvality vysvetľuje kvalitu ako súhrn príslušných znakov a charakteristík , ktoré sú predmetom ocenenia, ktorého cieľom je stanoviť, či výrobok alebo služba vyhovujú účelu svojho použitia alebo nie. Norma STN EN ISO 9000: 2000 Systémy manažérstva kvality – Základy a slovník definuje kvalitu „miera s akou súbor vlastných charakteristík spĺňa požiadavky zákazníkov i ďalších zainteresovaných strán“.

Norma STN EN ISO 9000:2001 ponúka definíciu „termín kvalita sa môže používať s prívlastkami ako sú dobrá alebo zlá každý produkt má svoje trvalé charakteristiky(spoľahlivosť, bezpečnosť a pod. ), ktoré sú parametrami kvality produktu a tzv. pridelené charakteristiky(cena produktu, vlastník produktu a pod.), ktoré nie sú vyjadrením kvality produktu“.

Podľa Šterna (2008) je kvalita produkcie výsledkom mnohostupňového procesu . Tento zložitý proces je finalizáciu manažmentu výroby. Dôležité ťažiskové otázky rozvoja kvality treba riešiť na začiatku samotným začatím výrobného procesu . V samotnom výrobnom procese sa všetko už len realizuje.

Obr. 1 Všeobecné naplnenie požiadaviek na kvalitu v kruhu kvality

Mateides (2006) uvádza niektoré podstatné znaky kvality:

 • použiteľnosť- vhodnosť výrobku na svoj účel použitia;
 • trvanlivosť – schopnosť výrobku si po určitú dobu zachovať schopnosť funkciu použitia;
 • bezpečnosť- znak kvality, ktorý má zabrániť ohrozeniu zdravia, životného prostredia či majetku;
 • funkčnosť – schopnosť výrobku plniť funkciu v danom momente;
 • výkon – merateľná vlastnosť výrobku; vybavenie – dáva výrobku schopnosť zvyšovať záujem zákazníka;
 • úroveň obsluhy – tento znak sa vzťahuje na rýchlosť, kvalitu opravy, ochotu;
 • spoľahlivosť – schopnosť plniť požadovanú funkciu po určitú dobu bez porúch a chýb.

Strategický význam manažérstva kvality

„Kvalita predstavuje pre zákazníka jeden z faktorov želaní a požiadaviek, na ktorých stavia dôveru v organizáciu. Očakáva, že hra vo všetkých fázach tvorby výrobku alebo služby funguje bezchybne. Úlohou manažérstva kvality je starať sa o to, aby boli splnené požiadavky zákazníka podstatné pre kvalitu“(Mateides,2006, str.45).

Požiadavky na kvalitu podľa Šterna (2008), v celosvetovom meradle neustále stúpajú. Práve preto je potrebné neustále zvyšovať požiadavky na manažment kvality. O tom svedčí aj doterajší vývoj manažérskych aktivít z tejto oblasti, od zabezpečenia kvality pre anonymných odberateľov, keď bola kvalita iba sprievodný a druhoradý prvok vo výrobe, až po najnovšie manažérske systémy. Sem môžeme zaradiť TQM – Total Quality Manažment a TPM – Total Prevention Maintenance, kde sa požaduje kvalita a celková spoľahlivosť výrobkov na takej vysokej úrovni, že sa úplne minimalizuje potreba ich budúcej údržby u používateľa.

Základným cieľom systému riadenia kvality je rozšíriť zabezpečenie kvality pre celú organizáciu, vo všetkých jej úsekoch a vo všetkých etapách jej činnosti Ako uvádza Mateides (2006), v každej fáze kruhu kvality a životného cyklu tvorby výrobku, sa musí dbať na zaistenie splnenia požiadaviek na kvalitu. Poznáme rôzne požiadavky na kvalitu a to kvalita výskumu trhu, kvalita dodávateľa a dodávky, kvalita kontroly, kvalita logistiky alebo kvalita servisu a ochrany životného prostredia.

Obr. 2 Ciele manažérstva kvality v organizácii

Kultúra

Pojem kultúra je jeden z najfrekventovanejších pojmov . Kultúra je historickým javom, rozvíjala sa súčasne s rozvojom spoločnosti. Je neoddeliteľnou súčasťou civilizácie a ľudskej spoločnosti. Lukášová (2004), popisuje kultúru ako špecifický spôsob organizácie, realizácie a rozvoju činností vo výsledkoch fyzickej a duševnej práce. Pojem kultúra často používame na označenie rôznych ustálených vzorcov ľudského správania sa a používame ho v rôznom spojení. V minulosti sa spájalo s označením pestovania rôznych úžitkových plodín. Taktiež poznáme rôzne kultúry húb, baktérií a pod..Tu sa pojem kultúra používa na označenie kolónii niektorých primitívnych organizmov. Najdôležitejší význam tohto pojmu je však spájaný s ľudskou spoločnosťou.

Kultúra sa dá popísať z viacero rôznych pohľadov. Antropologický pohľad je prevažne založený na pozorovaní. Kultúra je chápaná ako spôsob života istej skupiny ľudí, ako zoskupenie všetkých vzorov naučeného správania sa, ktoré je prostredníctvom jazyka a napodobňovania prenášané z generácie na generáciu. Z pohľadu sociológie vystupuje kultúra ako autonómny systém so špecifickým obsahom. Kultúra je opisovaná ako trieda prostriedkov a mechanizmov ľudského prispôsobovania k vnútornému prostrediu.

Podľa uhlu pohľadu psychológie kultúra nie je sama o sebe pozorovateľná. Opisuje sa ako dynamický systém pravidiel, tvorený skupinou za účelom prežitia obsahujúci postoje, názory, hodnoty a normy chovania a správania sa, zdieľané skupinou v priebehu času. Pojem kultúra sa používa hlavne v spojení s národmi a celými civilizáciami, kultúru však môžeme použiť tiež v súvislosti s menšími spoločenstvami či skupinami ľudí. Menšia skupina ľudí môže predstavovať skupinu ľudí pracujúcich vo firmách a podnikoch, ktoré sa líšia i firemnou kultúrou a nie len svojou veľkosťou a zameraním.

Základné úrovne kultúry

Poznáme tieto základné úrovne kultúry, ako vymedzuje Lukášová (2004):

 • úroveň kultúry spojenej s určitým etnikom alebo náboženstvom;
 • úroveň kultúry spojenej s pohlavím;
 • úroveň kultúry súvisiacej s príslušnosťou k určitej triede;
 • úroveň národnej kultúry; úroveň kultúry spojenej s príslušnosťou k určitej generácie;
 • úroveň firemnej kultúry.

Úroveň firemnej kultúry

Pri aktívnom ovplyvňovaní tvorby firemnej kultúry je v prvom rade potrebné poznať jej aktuálny stav a zhodnotiť jej pozitívne a negatívne stránky. Poznávanie firemnej kultúry sa podľa Scheina „začína na povrchovej úrovni, ktorá je vytváraná systémom symbolov ako organizačná štruktúra, oblečenie, priestory, písomné a ústne prejavy. Tieto symboly môže človek prijímať prostredníctvom svojich zmyslov. V tejto úrovni sú veci a javy rozpoznateľné a viditeľné, avšak nie vždy sa dajú jednoducho rozšifrovať a identifikovať v zmysle podnikovej kultúry“ (Kachaňáková 1998,str.54).

Kachaňáková (1998), ďalej uvádza, že pre zabezpečenie hlbšieho poznávania firemnej kultúry organizácie je potrebné a dôležité zaoberať sa systémom hodnôt, princípov, pravidiel a štandardov, ktoré pracovníci skutočne akceptujú a prejavujú sa v správaní, v lojalite k organizácii i vo vzťahu k zákazníkom. Vznik týchto prvkov firemnej kultúry je v závislosti od priania ľudí prevažne prirodzený, napriek tomu by mal byť ovplyvňovaný manažmentom podniku z hľadiska cieľov organizácie. Firemná kultúra je pod vplyvom vonkajších a vnútorných zmien neustále vo vývoji, preto je niekedy nevyhnutné pristúpiť k prehodnoteniu a prispôsobeniu podnikových noriem, hodnôt i presvedčení. Po rozpoznaní daného stavu v podniku je potrebné vytýčiť produktívne a najvýhodnejšie východiská riešenia tohto stavu.