Posudzovanie zhody technických vlastností výrobku podľa zákona o zhode so zameraním na služby vo vybranej firme

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tnu wiki.png
Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Mechatroniky
Fm wiki.png
Posudzovanie zhody technických vlastností výrobku podľa zákona o zhode so zameraním na služby vo vybranej firme

Bakalárska práca


Autor:
Pedagogický vedúci: Ing. Pavol Pitoňák
Študijný odbor: Manažérstvo kvality produkcie

Akademický rok 2010/2011


Abstrakt

Muráriková, Jarmila: Posudzovanie zhody technických vlastností výrobku podľa zákona o zhode so zameraním na služby vo firme DHL EXPRESS, spol. s. r. o.. Bakalárska práca. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta mechatroniky, Katedra metrológie a manažérstva kvality. Vedúci bakalárskej práce: Ing. Pavol Pitoňák. Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár. Trenčín, 2011. 55 s.

V mojej bakalárskej práci som sa snažila priblížiť dôležitosť kvality služieb a hlavne ich vplyv na spokojného zákazníka. Zákazníkovi nestačí len povedať, že ponúkaná služba je kvalitná ale treba mu to aj dokázať čo sa dá zariadiť certifikáciou tejto služby. Spoločnosť DHL Express takýto certifikát drží- certifikát ISO 9001:2008 (viď Príloha A), čo sa týka leteckej, cestnej aj železničnej prepravy (viď obr. 3) vnútroštátnych ako aj medzinárodných zásielok. Výsledkom je spokojný zákazník, ktorý sa znovu, a hlavne rád vracia do takejto spoločnosti.

Kľúčové slová: posudzovanie zhody, kvalita, služba, zákazník

Abstract

Muráriková, Jarmila: Assessment of Concordance of Technical Properties of Products According to the Law of Concordance with Focus on Services in DHL EXPRESS, Ltd.. Bachelor thesis. Alexander Dubček University Trenčín. Faculty of Mechatronics, Quality Production Management. Supervisor of bachelor thesis: Ing. Pavol Pitoňák. Degree of technical qualification: Bachelor. Trenčín, 2011. 55 s.

This bachelor thesis tries to outline the importance of the quality of services, especially their influence on the satisfaction of customers. It is insufficient to inform the customer that the offered service is high-quality, it is important to prove it. This can be done by a certification of the service. DHL EXPRESS company offers such a certificate - Certificate ISO 9001:2008 (see Appendix A) either for air, road and trail transportation purposes (Figure 3) or for intrastate and international shipments. The result of this endeavour should be a satisfied customer who always gladly returns to the company.

Key words: assessment of concordance, quality, service, castomer

Úvod

Hlavným cieľom práce je ozrejmiť postupy posudzovania zhody na produktoch, resp. postupy posudzovania, ktoré sa týkajú ako výrobkov tak aj služieb.

Pozostáva zo sedemnástich veľkých (hlavných) kapitol, pričom v prvej kapitole (Výrobok vs. určený výrobok) je opísané, prečo nemôže byť posúdená zhoda na ktoromkoľvek výrobku ale iba na určenom; tiež je v nej spomenuté čo všetko upravuje zákon o zhode. Kapitola sa člení na jednu podkapitolu, kde sú vypísané Technické požiadavky na výrobok, čo je zároveň aj názov podkapitoly. Tieto výrobky, určené výrobky, môžete nájsť v ES smerniciach (Starého ale aj Nového prístupu, viď Príloha F) v podobe nariadení vlády zákona o zhode, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na určené výrobky.

Druhá, už podľa svojho názvu opisuje Povinnosti výrobcov, dovozcov, distribútorov pri uvádzaní výrobku na trh, a to hlavne čo sa týka bezpečnosti; čo sa posudzuje pred uvedením výrobku na trh.

Tretia hlavná kapitola, Posúdenie zhody výrobku, ukazuje na samotný proces posúdenia zhody, resp. čo ho charakterizuje; čo charakterizuje zákon č. 264/1999 Z. z. (zákon o zhode)- aké postupy posudzovania zhody sa týkajú produktov vzťahujúcich sa na EÚ a čo zahŕňajú, ako štát zabezpečuje ochranu opravárenských a celospoločenských záujmov- teda ako kapitola uvádza, svojou legislatívou a aktivitou príslušných štátnych orgánov. Tu sa dostávame k názvom prvých dvoch podkapitol, čo zahrňujú tieto aktivity- Zákonmi regulovaná a Zákonmi neregulovaná oblasť. Regulovaná oblasť, resp. povinné skúšanie a certifikácia, poukazuje čo je to proces posúdenia zhody, kde sú naň obsiahnuté požiadavky a tak isto kto ho vykonáva. V neregulovanej oblasti, kto vykonáva proces posúdenia zhody a čo znamená akreditácia subjektov posudzujúcich zhodu. Tretia podkapitola sa nazýva Základné dokumenty v oblasti odstraňovania prekážok obchodu a jednotného prístupu k posudzovaniu zhody, pričom jej ďalšie štyri podkapitoly predstavujú samotné dokumenty- Nový prístup k technickej harmonizácii a normám, Globálny prístup k posudzovaniu zhody a globálna koncepcia, Modulárne posudzovanie zhody a napokon protokol PECA. Štvrtá podkapitola hlavnej kapitoly priamo rozoberá Postupy posudzovania zhody výrobkov.

Témou štvrtej kapitoly je Autorizácia. Čo znamená táto činnosť, kto dáva povolenie na vykonávanie zhody, na čo sa vydáva a napokon čo zabezpečuje autorizovaná osoba.

Akreditácia- aká je to akreditačná činnosť a kto sú akreditačné subjekty. Akreditačné subjekty, resp. Akreditujúca a Akreditovaná osoba sú názvami dvoch podkapitol, v ktorých sú opísané ich činnosti a povinnosti.

Pokiaľ bolo na výrobok vydané Vyhlásenie o zhode (na základe jeho preukázaných vlastností), musí sa Označiť značkou zhody CE, a tiež naň vydať certifikát ES vyhlásenie o zhode (viď príloha E).

Siedma a ôsma kapitola sa zaoberá vysvetlením definícií Certifikácie a Inšpekcie, tak ako ich poníma zákon o zhode.

Deviata hlavná kapitola nesie názov Služba. Uvádza čo znamená pojem služba (podľa zákona o zhode), akého je charakteru, čo sa za službu nepovažuje. Táto kapitola obsahuje dve podkapitoly, a to Špecifické znaky služieb a Typické problémy zákazníkov, ktoré vo svojej monografií obšírnejšie opisuje Mateides (2006).

Na deviatu kapitolu nadväzuje desiata kapitola, Postupy pri certifikovaní služieb, ktorá sa skladá z piatich ďalších podkapitol. Tieto podkapitoly (Prípravná fáza, Hodnotenie dokumentácie, Certifikačný audit, Udelenie certifikátu, Kontrolné audity- dohľad) predstavujú samotné postupy posúdenia služieb.

Jedenástu kapitolu reprezentuje Predstavenie spoločnosti DHL Express, spol. s. r. o., a teda skutočnosti o tom kto ju založil, kde ju založil a v ktorom roku. Na akú prepravu sa orientovala vo svojich začiatkoch, a na akú prešla neskôr až po súčasnú dobu. Ako je v tejto kapitole opísané, DHL pôsobí na Slovensku prostredníctvom dvoch právnych subjektov- Pobočky DHL Express a Logistics na Slovensku ,a štyroch divízií- Špeciálnu prepravu (DHL EXPRESS), Nákladnú prepravu (DHL FREIT), Dodávateľský reťazec (DHL SUPPLY CHAIN) a nakoniec Globálne napredovanie (DHL GLOBAL FORWARDING), čo sú témy piatich podkapitol.

V ďalších troch kapitolách, resp. Medzinárodná preprava, Vnútroštátna preprava a Doplnkové služby, sa môžete dočítať aké služby, a tiež akého charakteru poskytuje spoločnosť DHL Express.

Pätnásta kapitola je zvlášť venovaná službe DHL WPX (World Parcel Express- Expresná tovarová zásielka), kde podrobne opisujem jej priebeh od vyzdvihnutia zásielky až po jej samotné doručenie v zahraničí; požiadavky nielen zákazníkove ale tiež spoločnosti, ktoré sa týkajú najmä balenia.

V dvoch záverečných kapitolách som sa zamerala na výhody spoločnosti DHL (Prečo posielať zásielky DHL EXPRESS, spol. s. r. o.) oproti konkurencií a tiež kde hľadať prípadné vylepšenia v systéme logistiky (Kde hľadať možné vylepšenia).


Výrobok vs. určený výrobok

Výrobok je čokoľvek čo môže byť ponúknuté na trhu k uspokojeniu odberateľových požiadaviek. Ako uvádza zákon o zhode, je ním ktorákoľvek vec ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná bez ohľadu na štádium jej spracovania, a ktorá je určená na uvedenie na trh [2]. Skôr ako sa teda výrobok dostane na trh, musí byť posúdená jeho zhoda, čo však platí len pre určené výrobky. Určené výrobky sú také, ktoré by mohli ohroziť naše zdravie, bezpečnosť, majetok osôb či životné prostredie (hračky, tlakové nádoby, váhy, atď.) [2]. Zákon o zhode spolu s jeho dvoma novelami v rámci medzinárodného obchodu upravuje:

 • spôsob ustanovenia technických požiadaviek na produkty
 • postupy posudzovania zhody výrobkov s technickými požiadavkami
 • práva a povinnosti podnikateľov a iných P. O. poverených činnosťami podľa tohto zákona
 • práva a povinnosti podnikateľov, ktorý dovážajú alebo uvádzajú výrobky na trh [2].

Technické požiadavky na výrobok

Technické požiadavky na výrobok sú vyžadované charakteristiky produktu obsiahnuté v technickom predpise alebo v technickej norme [2]. Medzi ktoré patria technické špecifikácie:

 • úroveň kvality
 • úžitkové vlastnosti
 • bezpečnosť
 • rozmery
 • názov pod ktorým sa predáva
 • značky
 • skúšanie výrobku a skúšobné metódy
 • balenie
 • označovanie výrobku alebo vybavenie štítkom
 • postupy posudzovanie zhody výrobku s právnymi predpismi alebo s technickými normami
 • výrobné metódy a procesy, ktoré majú vplyv na charakteristiky výrobku [2].

Povinnosti výrobcov, dovozcov, distribútorov pri uvádzaní výrobku na trh

Vývozca alebo dovozca môže uviesť na trh iba dôveryhodné výrobky hlavne čo sa týka bezpečnosti a to bez ohľadu na to, či sú určené na osobnú potrebu alebo na profesijné použitie. Pred uvedením určeného výrobku na trh sa posudzuje zhoda jeho vlastností s technickými požiadavkami ustanovenými technickými predpismi a to spôsobom, ktorý zodpovedá posudzovaniu zhody podľa § 12 zákona o zhode [2]. Distribútor nemôže presadzovať výrobok, o ktorom na základe svojich informácií alebo svojich odborných znalostí vie, že môže ohroziť oprávnený záujem. Tiež nesmie distribuovať určený výrobok, na ktorý výrobca alebo dovozca nevydal vyhlásenie o zhode alebo na ktorý nemá písomné potvrdenie, že výrobca alebo dovozca vydal vyhlásenie o zhode [2].