Poloautomatický parkovací systém

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tnu wiki.png
Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Mechatroniky
Fm wiki.png
Poloautomatický parkovací systém

zadanie práce
Bakalárska práca


Autor:
Pedagogický vedúci: Ing. Juraj Ďuďák
Študijný odbor: Mechatronika

Akademický rok 2009/2010

Abstrakt

Práca sa zaoberá hardvérovým a softvérovým riešením poloautomatického parkovacieho systému. V prvej časti je opísané rozdelenie parkovacích systémov do dvoch hlavných kategórií, ktoré sa delia na ďalšie pod kategórie. V druhej časti je opísaný princíp obsluhy parkovacieho systému pre náhodne parkujúcich a predplatiteľov parkovného. V tretej časti sa predstavený návrh hardvéru pre parkovací systém. Táto časť obsahuje návrh a realizáciu mikroprocesorovej dosky, dosky na ovládanie rámp a výber tlačiarní pre tlačenie informačných lístkov parkovacieho systému. Štvrtá časť sa zaoberá softvérom parkovacieho systému. V tejto časti sú opísané procedúry programu pri vjazde a výjazde automobilu a prostredie pre ovládanie parkovacieho systému obsluhou

Abstract

This work deals with hardware and software solution for semi-automated parking system. The first part describes the distribution of parking systems into two main categories which are further divided into categories below. The second part describes the operating principle of the parking system for randomly parkujúcich subscribers and parking. The third part describes the hardware design for the parking system. This section includes the design and implementation of microprocessor-plates, to control the selection of ramps and printers. The fourth part deals with parking software system. This section describes the procedure, when entering and exiting the car and the environment for controlling the parking system operator

Úvod

Rozdelenie parkovacích systémov a médií

Veľa miest si vyžaduje rôzne typy parkovacích systémov. Parkoviská sa väčšinou líšia parkovacou dobou, počtom miest na parkovanie a spôsobom platby za parkovné. Kvôli týmto kritériám sa vyvinulo veľa druhou parkovacích systémov, ktoré delíme do dvoch hlavných skupín:

  • Spoplatnené parkovacie systémy
  • Nespoplatnené parkovacie systémy

Spoplatnené parkovacie systémy

Spoplatnené parkovacie systému sú také, kde zákazník platí za parkovanie svojho vozidla určitú čiastku. Čiastka môže byť buď paušálna alebo sa platí za čas strávený na parkovisku. Paušálna čiastka sa väčšinou platí na sezónnych parkoviskách, ako napríklad kúpaliská, hrady a zámky, lyžiarske strediská a podobné. Za čas parkovania sa platí v centrách miest, parkovacích domoch a podobné.

Parkoviská a veľkokapacitné parkovacie domy

Systémy určené pre riadené parkovanie rôznych skupín návštevníkov, náhodne parkujúcich, predplatiteľov, účastníkov kongresov a akcií. Podstata činnosti systému spočíva vo vytváraní a správe artiklov. Artikle sú parkovacie produkty, na ktoré sa viažu práva prístupu do garáže. Artiklom je napr. lístok krátkodobo parkujúceho, debitná karta, karta na nočné parkovanie, zákaznícka karta, jednorazová karta, kongresová karta, karta na zľavu. Systém spravuje množstvo cenníkov, prístupových schém, kariet užívateľov atď. Výber poplatku za parkovné sa realizuje prostredníctvom platobných automatov alebo v obsluhovanej ručnej pokladni.

Obr. 1.1 Parkovací dom

Parkoviská nákupných a zábavných centier

Hlavným účelom parkovacích systémov takýchto centier nie je výber parkovného. Sú určené na zvýšenie obrátkovosti nákupných centier a zabezpečenie pohodlného parkovania zákazníkom. Významnú úlohu tu zohráva tzv. validácia krátkodobých kariet. Validáciou sa pridelí zľava na parkovnom nakupujúcim v supermarkete, špeciálny cenník parkovného návštevníkom kina, bowlingu a pod. Validátory sa nachádzajú na jednotlivých prevádzkach. Systém udržiava prehľad o poskytnutých zľavách a umožňuje prevádzkovateľovi parkoviska ich vyúčtovanie jednotlivým prevádzkam. Na Slovensku väčšinou takéto parkoviská ponúkajú bezplatné parkovanie na určitú dobu. Napr. Polus City center ponúka návštevníkom bezplatné parkovanie po dobu 4 hodín, po uplynutí tejto doby je parkovné spoplatnené podľa aktuálneho cenníka. Tieto parkoviská sa väčšinou nachádzajú pod obchodným domom, alebo na jeho streche kvôli úspore miesta. Majú oddelený vjazd a výjazd.

Obr. 1.2 Parkovisko nákupných centier

Parkovanie na ulici a parkovacie automaty

Parkovanie na ulici je špeciálna kategória parkovacích systémov. Systém realizuje výber parkovného prostredníctvom mincových parkovacích automatov vydávajúcich lístky, ktoré si zákazník umiestni za predné sklo automobilu. Parkovacie automaty sú vyrobené ako robustné a spoľahlivé stroje s plášťom z ušľachtilej nekorodujúcej ocele, z ktorej sa dobre odstraňujú grafity po vandaloch. Alternatívne napájanie z akumulátora nabíjaného z verejného osvetlenia či solárneho článku umožňuje ich jednoduchú montáž podľa požiadaviek zákazníka. Tieto parkovacie automaty sa dajú vybaviť batériami, ktoré ich dokážu napájať až 48 hodín za bežnej prevádzky. Kontrolu parkovania kontroluje vo väčšine prípadov mestská polícia. Tieto parkoviská je vidieť v každom meste a patrí medzi obľúbené systémy.

Obr. 1.3 Mincový parkovací automat

Sezónne parkovacie systémy

Sú miesta, kde sa vyberá parkovné iba niekoľko mesiacov v roku. Pre miesta pri kúpaliskách, lyžiarskych vlekoch, hradoch a zámkoch stačí jednoduchý parkovací systém, ktorý zabezpečuje kontrolovateľnosť každého prechodu, či je to otvorenie závory pri platbe, otvorenie registrovanou bezkontaktnou kartou, alebo otvorenie pre sanitku či zásobovanie. Tieto systémy sa môžu líšiť spôsobom platby. Platbou nezávislou od doby parkovania pri vchode - zvlášť pre rôzne kategórie, alebo presne podľa doby parkovania s platbou na východe. Tieto systémy sa dajú prenajať na sezónu. Sú premiestniteľné a rozoberateľné.

Obr. 1.4 Sezónny parkovací systém, lyžiarske stredisko

Nespoplatnené parkovacie systémy

Nespoplatnené parkovacie systémy sú tie, u ktorých nemusíme platiť parkovné. Tieto systémy sa využívajú hlavne na parkoviskách kancelárskych budov a firiem. Zabezpečujú ochranu voči odcudzeniu zaparkovaným automobilom a parkovanie len osobám, ktoré majú prístup na parkovisko. Preto sa na vstupoch parkovísk nachádzajú vrátnice alebo stojany s čítačkami na čipové karty a iné médiá, bez ktorých sa na parkovisko nedostaneme.

Parkoviská kancelárskych budov

Parkoviská kancelárskych a multifunkčných objektov bývajú využívané nájomcami kancelárií a ich návštevníkmi. Pre nájomcov býva obvykle vyhradená zóna v nižších podlažiach a systém sleduje dĺžku prejazdu prípadne zotrvávanie nájomcov v zóne určenej pre verejnosť. Najvhodnejšie je prepojenie prístupového systému budovy a parkoviska aspoň na úrovni dátových nosičov, aby nájomca používal jednu kartu do parkoviska aj pri čítačkách dverných zámkov. Systémy umožňujú validovať krátkodobé lístky, tzn. znížiť alebo znulovať cenu parkovného pre návštevníkov vybraných nájomcov. Prevádzkovateľovi parkoviska systém poskytuje prehľad o množstve poskytnutých zliav.

Obr. 1.5 Parkovisko pred administratívnou budovou

Abonentské systémy a firemné parkoviská

Najjednoduchšie parkovacie systémy slúžia na zabezpečenie malých vyhradených parkovísk pred vstupom cudzích vozidiel. Prístup riadený z vrátnice, prípadne autonómnou čítačkou bezkontaktných kariet s pamäťou až 1000 účastníkov. Doplniteľné hlasitým telefónom, videokamerou, diaľkovým ovládaním a pod.

Obr. 1.6 Vrátnica s rampami

Domáce parkovacie systémy

Tieto parkovacie systémy sa stávajú v dnešnej dobe trendom. Väčšinou sa používajú garážové brány, ktoré sa rolujú na strop, čím nezaberajú veľa miesta. Druhým typom sú posuvné brány, ktoré sa posúvajú po koľajniciach do jednej strany. Všetky typy brán sa ovládajú bezdrôtovým ovládačom.

Médiá parkovacieho systému

Parkovacie médium je druh média, na ktoré sa zaznamenávajú údaje o čase vstupu na parkovisko, dátum, číslo vstupu a iné údaje, ktoré záležia od druhu parkovacieho systému. Funkčnosť parkovacích systémov je založená na výdaji parkovacieho média zákazníkovi, na ktoré sa zaznamenajú údaje, podľa ktorých systém vie identifikovať zákazníka. Existujú rôzne typy médií, ktoré prešli niekoľkogeneračným vývojom, ktorý stanovil nové svetové štandardy. Spočiatku parkovacie systémy používali magnetické lístky so stredovým prúžkom a 88 bitovou technológiou. Neskôr sa zaviedli na trh magnetické lístky ISO s postranným prúžkom. Ďalšou inováciou bolo zavedenie technológie čiarového kódu do parkovacích systémov. Tretím typom médií sú bezkontaktné čipové žetóny a karty.

PMS/B – parkovací lístok s čiarovým kódom

Barcode systém „B" je ideálne riešenie pre jednoduché aplikácie. Použitá technológia papierových kariet s čiarovým kódom je integrovaná do platformy systémovej rodiny PMS/B. PMS/B je počítačový, sieťovo orientovaný variant umožňujúci integráciu s riadiacou úrovňou a disponujúci množstvom vynikajúcich technických funkcií:

  • kartu je možné vkladať všetkými štyrmi smermi
  • jednoduchá obsluha
  • široká paleta kariet - karta pre krátkodobo, dlhodobo parkujúcich, sezónna karta, parkovací šek, hotelový šek, karta s časovou a finančnou hodnotou, atď.
Obr. 1.7 Parkovací lístok s čiarovým kódom

PMS/S – parkovací lístok s postranným magnetickým prúžkom

Systém PMS/S v medzinárodnom meradle reprezentuje najvyššiu úroveň vývoja technológie magnetických kariet pre parkovacie systémy. PMS/S je založený na technológii magnetických kariet s postranným prúžkom spĺňajúcich medzinárodnú normu ISO. Technika príjmu parkovacích alebo platobných kariet iba cez jeden otvor zvyšuje užívateľský komfort. Kreditné a debetné karty môžu byť používané ako kontrolný a platobný prostriedok pri vjazde a výjazde z parkoviska. Voliteľne môže byť pre kontrolu vstupu a výstupu dlhodobých zákazníkov použitá aj čipová transpondér karta vyvinutá pre systém PMS/C. Otvorená koncepcia systému uľahčuje integráciu s existujúcimi výpočtovými systémami a zaručuje prevádzkovateľovi vysokú mieru bezpečnosti jeho investícií. Nasadenie systému na medzinárodne frekventovaných miestach dovoľuje schopnosť akceptovať v automatických a manuálnych pokladniach rôzne druhy mien ako aj bežné kreditné a debetné karty.

Obr. 1.8 Magnetická karta

PMS/C – parkovací  čipový žetón ChipCoin®

So systémom PMS/C predstavuje novú ChipCoin®-Transpondér technológiu. PMS/C má všetky výhody otvoreného systémového konceptu, ktoré platia pre PMS/S. Čip technológia sa zakladá na čipe uchovávajúcom dáta, ktorý je zaliaty do plastikového žetónu tzv. „ChipCoin" tvarom podobného minci. Čítanie a zapisovanie dát čipovej mince sa uskutočňuje bezkontaktne. Čipové mince sú opakovane použiteľné, tým obzvlášť prijateľné z ekologického hľadiska. Vďaka tomu je čipová minca ideálnym kontrolným médiom pre prevádzky parkovísk. Pre prevádzkovateľa parkoviska ponúka ChipCoin® technológia podstatné výhody v podobe nízkych zriaďovacích a prevádzkových nákladov, nízkych nákladov na údržbu, vysokej bezpečnosti prevádzky a žiadnych starostí s odpadom.

PMS – Parkovacie čipové karty

Pre kontrolu prístupu dlhodobých zákazníkov je vyvinutá čipová transpondér karta, ktorú je možno snímať z menších i väčších vzdialeností. Táto karta môže mať rôzne tvary ako napríklad kľúčenka, hodinky a pod.