Doplnok k norme STN EN ISO 9001/2009 pre automobilový priemysel

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tnu wiki.png
Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Mechatroniky
Fm wiki.png
Doplnok k norme STN EN ISO 9001/2009 pre automobilový priemysel

Bakalárska práca


Autor:
Pedagogický vedúci: prof. Ing. Matej Bilý, DrSc
Študijný odbor: Manažérstvo kvality produkcie

Akademický rok 2010/2011


Abstrakt

Podstatným hľadiskom systému riadenia kvality je zameranie na špecifické požiadavky automobilových zákazníkov a angažovanosti vrcholového vedenia na riadenie organizácie na všetkých úrovniach. Špecifikum tejto normy spočíva v tom že je potrebné na začiatku veľmi dobre špecifikovať požiadavky zákazníka na kvalitu z hľadiska výrobku, procesu a systému. Pri tvorbe systému je potrebné popísať všetky činnosti a procesy v organizácii. Tento krok umožní organizácii tieto procesy sledovať, priradiť k nim zodpovedné osoby, vyhodnocovať a neustále ich zlepšovať pomocou nastavených metrík a hodnotení výkonnosti. Týmto krokom sa zabezpečí aj celkové zlepšenie organizácie ako celku, to čo sa predtým ťažko riadilo, bude sledované a riadené „prehľadným“ spôsobom a to pri „stabilnej kvalite“ a bezproblémovej dodávkovej disciplíne. Jedná sa o jeden zo štandardných požiadaviek pre dodávateľov pre automobilový priemysel, spravidla spoločne so systémom environmentálneho manažérstva.

Abstract

An essential aspect of quality management system is to focus on specific requirements of automotive customers and the engagement of senior management to manage organizations at all levels. Specificity of the standard lies in the fact that it is necessary to start very well-specified requirements of customer on quality of product, process and system. The system is needed to describe all activities and processes within the organization in developing period. This allows the organization to monitor these processes, assign those responsible for them, evaluate and continually improve them through set of metrics and performance evaluation. This step will ensure an overall improvement of the organization as a whole, what was previously difficult to govern, will be monitored and controlled "transparent" way and in "stable quality" and smooth delivery discipline. It is one of the standard requirements for suppliers to the automotive industry, usually together with an Environmental Management.


Úvod

ISO 9000 je jednak rad základných noriem manažérstva kvality Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu a jednak jedna z noriem tohto radu (na Slovensku má názov STN EN ISO 9000:2000). Normy ISO 9000 a nasl. obsahujú súbor odporúčaní, čo a ako sa má pri manažérstve kvality dokumentovať. Zároveň je tým zadefinovaný v súčasnosti už medzinárodne uznaný štandard, umožňujúci jednoduchšie a prehľadnejšie riadenie firiem - najmä v medzinárodnom prostredí - a to pomocou zavedenia rovnakého etalónu pre kvalitu v pôvodne rozdielnych prostrediach s rozdielnymi prístupmi k práci a riadeniu. Pôvodné normy ISO 9000 a nasl. urobili prvý krok k „poriadku“ vo firmách. Skúsenosť však ukázala, že firmy si vybudovali dokumentáciu k svojej výrobe, a hoci audit na ISO 9000 bol vyhodnotený ako OK, ľudia vytvorené príručky len zriedka používali a len málokedy vyplňovali preddefinované formuláre. Preto sa prikročilo k ďalšiemu stupňu: k procesom. Normy ISO 9000:2000 a nasl. sú už procesne orientované, čo znamená, že pri audite sa kontroluje nielen či je polovýrobný alebo vývojový proces zadefinovaný, ale aj to, či je dodržiavaný.

Prečo systém manažérstva kvality v automobilovom priemysle? Otázkou „prečo systém manažérstva kvality v automobilovom priemysle“ sa už zaoberala technická špecifikácia STN ISO/TS 16949 a teraz sa ňou budem zaoberať aj ja v mojej bakalárskej práci.

Môj doplnok k norme STN EN ISO 9001 tak isto ako aj technická špecifikácia STN ISO/TS 16949 predstavuje mnoho výhod pre organizáciu, medzi ktoré patria najmä:

 • možnosť dodávok produktov a poskytovaných služieb v rámci automobilového priemyslu;
 • poskytovanie služieb aj najnáročnejším zákazníkom a možnosť získania nových s ohľadom na zvyšovanie ich spokojnosti ;
 • jednotný prístup k systému manažérstva kvality – vylúčenie niekoľkonásobného certifikačného auditu (ISO 9001, VDA 6.1, QS 9000) ;
 • preferovanie prevencie chýb a znižovanie variability a strát v dodávateľskom reťazci ;
 • identifikácia, riadenie a neustále zlepšovanie procesov realizovaných v organizácii (procesy zamerané na zákazníka, pomocné procesy a procesy manažérstva) ;
 • uplatňovanie moderných metód a nástrojov pre riadenie organizácie a kvality poskytovaných služieb a produktov ;
 • garancia stability výrobného procesu a tým aj stabilnej a vysokej kvality poskytovaných služieb a produktov zákazníkom;
 • vybudovaný samoregulujúci systém reagujúci pružne na zmeny požiadaviek zákazníkov, legislatívnych požiadaviek aj zmien vnútri organizácie.

Všobecne

STN EN ISO 9001: 2009 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky

Prijatie systému manažérstva kvality musí byť strategickým rozhodnutím organizácie. Návrh a zavedenie systému manažérstva kvality v organizácii ovplyvňujú rozličné potreby, konkrétne ciele, poskytované produkty, používané procesy, veľkosť a štruktúra organizácie. Zámerom tejto medzinárodnej normy nie je zaviesť jednotnú štruktúru systémov manažérstva kvality alebo jednotnú dokumentáciu. Požiadavky na systém manažérstva kvality špecifikované v tejto medzinárodnej norme dopĺňajú požiadavky na produkty. Informácie označené ako POZNÁMKA poskytujú vysvetlenie alebo upresnenie príslušnej požiadavky. Túto medzinárodnú normu môžu využívať interné aj externé strany vrátane certifikačných orgánov na posúdenie schopnosti organizácie vyhovieť požiadavkám zákazníka, predpisov a vlastným požiadavkám organizácie. Pri príprave tejto medzinárodnej normy sa brali do úvahy zásady manažérstva kvality uvedené v ISO 9000 a ISO 9004. [1]

Procesný prístup

STN EN ISO 9001: 2009 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky Táto medzinárodná norma podporuje prijatie procesného prístupu pri vypracúvaní, zavádzaní a zlepšovaní efektívnosti systému manažérstva kvality s cieľom zvýšiť spokojnosť zákazníka tým, že sa vyhovie jeho požiadavkám. Na to, aby organizácia mohla efektívne fungovať, musí identifikovať a riadiť množstvo súvisiacich činností. Proces možno chápať ako činnosť, ktorá využíva zdroje a riadi sa tak, aby umožnila transformáciu vstupov na výstupy. Výstup z jedného procesu často predstavuje priamo vstup do ďalšieho procesu. Aplikáciu systému procesov v rámci organizácie spolu s identifikáciou procesov a ich interakciou, ako aj ich manažérstvo, možno chápať ako procesný prístup. Výhodou procesného prístupu je nepretržité riadenie väzieb medzi jednotlivými procesmi v rámci systému procesov, ako aj riadenie kombinácií a interakcií procesov, ktoré tento prístup poskytuje.

Ak sa takýto prístup použije v rámci systému manažérstva kvality, zdôrazňuje dôležitosť:

 1. pochopenia a splnenia požiadaviek;
 2. potreby chápať procesy v zmysle pridanej hodnoty;
 3. získavania poznatkov o výkonnosti a efektívnosti procesov;
 4. trvalého zlepšovania procesov na základe objektívnych meraní.

Model systému manažérstva kvality na obrázku 1, ktorý vychádza z procesného prístupu, znázorňuje väzby medzi procesmi uvedenými v kapitolách 4 až 8. Je z neho zrejmé, že zákazník hrá významnú úlohu pri definovaní požiadaviek ako vstupov. Monitorovanie spokojnosti zákazníka vyžaduje hodnotenie informácií o tom, ako zákazník vníma, či organizácia vyhovela jeho požiadavkám. Model na obrázku 1 zahŕňa všetky požiadavky tejto medzinárodnej normy, neznázorňuje však procesy podrobnejšie. [1] POZNÁMKA. – Na všetky procesy sa navyše dá aplikovať metodika známa ako plánuj – urob – overuj – konaj (PDCA cyklus = Plan – Do – Check – Act), ktorú možno stručne opísať takto:

 • plánuj: urči ciele a procesy nevyhnutné na dodanie výsledkov v súlade požiadavkami zákazníka a politikami organizácie;
 • urob:zaveď procesy;
 • overuj: monitoruj a meraj procesy a produkty, porovnávaj ich s politikami, cieľmi a požiadavkami na produkt a výsledky oznám;
 • konaj: realizuj činnosti na trvalé zlepšovanie výkonnosti procesov. [1]

Vzťah k ISO 9004

STN EN ISO 9001: 2009 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky

Tieto vydania ISO 9001 a ISO 9004 boli vypracované ako previazaná dvojica noriem systému manažérstva kvality a navrhnuté tak, aby sa navzájom dopĺňali; môžu sa však použiť aj nezávisle. Hoci sa tieto dve medzinárodné normy zaoberajú odlišnými predmetmi, majú podobnú štruktúru, ktorá má pomáhať ich aplikácii ako súvisiacej dvojice. ISO 9001 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality, ktoré možno využiť pri internej aplikácii v rámci organizácie, alebo na certifikáciu či na zmluvné účely. Sústreďuje sa na efektívnosť systému manažérstva kvality pri plnení požiadaviek zákazníka. ISO 9004 ponúka návod na širší rozsah cieľov systému manažérstva kvality než ISO 9001, najmä na trvalé zlepšovanie celkovej výkonnosti a účinnosti organizácie, ako aj jej efektívnosti. ISO 9004 sa odporúča ako návod pre organizácie, ktorých vrcholový manažment chce prekročiť požiadavky ISO 9001 v snahe trvalo zlepšovať výkonnosť. Nie je však určená na certifikačné alebo zmluvné ciele. [1]

POZNÁMKA: – Vrcholový manažment má v celej organizácii preukázať a rozširovať poznanie a využívanie ôsmich zásad manažérstva kvality uvedených v normách ISO 9000: 2005 a ISO 9004: 2000. [1]

Kompatibilita s inými manažérskymi systémami

STN EN ISO 9001: 2009 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky

Táto medzinárodná norma je zladená s ISO 14001: 1996, aby kompatibilita týchto dvoch noriem priniesla úžitok používateľskej verejnosti. Táto medzinárodná norma neobsahuje požiadavky, ktoré sú špecifické pre ostatné systémy manažérstva, ako sú osobitosti environmentálneho manažérstva, manažérstva ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, finančného manažérstva alebo manažérstva rizika. Umožňuje však, aby organizácia zladila alebo zintegrovala svoj vlastný systém manažérstva kvality s požiadavkami súvisiacich systémov manažérstva. Organizácia môže prispôsobiť svoj jestvujúci systém (svoje jestvujúce systémy) manažérstva tak, aby sa vytvoril systém manažérstva kvality, ktorý zodpovedá požiadavkám tejto medzinárodnej normy. [1]


V duchu technickej špecifikácie

Cieľom tohto doplnku je vypracovať systém manažérstva kvality vhodný na trvalé zlepšovanie s dôrazom na prevenciu defektov a obmedzenie odchýlok a strát v dodávateľskom reťazci. Tento doplnok definuje spolu s použiteľnými špecifickými požiadavkami zákazníka základné požiadavky na systém manažérstva kvality pre tých, ktorí chcú tento dokument využívať. Tento doplnok sa zameriava na odstránenie opakovaných certifikačných auditov a poskytuje spoločný prístup k systému manažérstva kvality v organizáciách na výrobu automobilov a ich náhradných dielcov. [3]