SQL - pohľady

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Pohľad (view) je uložený dotaz, prístupný ako virtuálna tabuľka. Pohľad je vlastne výsledkom SQL dotazu. Na rozdiel od bežných tabuliek v relačnej databáze, pohľad nepredstavuje štandardnú tabuľku, ale jedná sa o dynamické, virtuálne tabuľky vypočítaných alebo získaných z údajov z databázy. Zmena údajov v zdrojovej tabuľke (odkiaľ pohľad čerpá údaje) spôsobí zmenu údajov, ktoré poskytuje pohľad.

Vlastnosti pohľadov

Použitie pohľadu má nasledujúce výhody:

 • zobrazenie môže reprezentovať podmnožinu dát obsiahnutých v tabuľke,
 • pohľad môže jednoducho spojiť viacero tabuliek do jednej virtuálnej tabuľky,
 • pohľad môže byť použitý ako agregácia tabuliek, kde vo výslednej virtuálnej tabuľke (v pohľade) môžu byť vypočítavané polia,
 • pohľad sa navonok javí ako jednoduchá tabuľka, aj keď jej obsahom môže byť komplikovaný dotaz,
 • pohľad zaberá len veľmi málo miesta. Databáza obsahuje len definíciu pohľadu, nie kópie všetkých údajov, ktoré prezentuje,
 • pohľad zabezpečuje väčšiu bezpečnosť (prístup len ne čítanie).

Vytvorenie pohľadu

Pre vytvorenie pohľadu môžeme použiť SQL nasledovnú syntax[1]:

CREATE
  [OR REPLACE]
  [ALGORITHM = {UNDEFINED | MERGE | TEMPTABLE}]
  [DEFINER = { user | CURRENT_USER }]
  [SQL SECURITY { DEFINER | INVOKER }]
  VIEW view_name [(column_list)]
  AS select_statement
  [WITH [CASCADED | LOCAL] CHECK OPTION]

kde:

 • select_statement - výberový SQL príkaz SELECT, na základe ktorého sa pohľad vytvára.
 • Klauzula ALGORITHM ovplyvňuje to, ako MySQL spracováva pohľad.
 • DEFINER určuje vlastníka, resp. tvorcu pohľadu.
 • Klauzula SQL SECURITY definuje prístupové pravidlá pre daný pohľad.
 • Klauzula WITH CHECK OPTION môže obmedzovať vkladanie alebo aktualizáciu údajov v zdrojových tabuľkách.

Poznámka: Pre tvorbu pohľadov je potrebné mať pridelené oprávnenia CREATE VIEW.

Pohľady prakticky

Zoberme si príklad z časti SQL príkazy.

Úloha: Vytvorte pohľad z výsledkov dotazu 'Akými jazykmi sa hovorí v hlavných mestách Európy?'.

SQL dotaz pre výber požadovaných údajov je

  SELECT country.name AS Krajina, city.Name AS Mesto, LANGUAGE, continent 
  FROM countrylanguage, city, country
  WHERE Continent = 'Europe'
     AND Capital = ID
     AND countrylanguage.CountryCode = city.CountryCode
     AND country.code=city.CountryCode
     AND isOfficial = true

Po spustení SQL dotazu v prostredí phpMyAdmin dostaneme výsledok dotazu. Pod tabuľkou z výsledkami je časť 'Operácie s výsledkami dopytu'.

Vytvorenie pohľadu z výsledku dotazu SELECT

Vyberieme 'CREATE VIEW'. Otvorí sa okno, kde je treba vyplniť doplňujúce informácie:

Vytvorenie pohľadu - definovanie názvu pohľadu a názvov jeho atribútov
 • ALGORITHM - spôsob vytvárania pohľadu. Ponecháme prednastavenú hodnotu UNNDEFINED.
 • VIEW name - názov pohľadu. Názov je možné zvoliť ľubovoľne (bez medzier!). V príklade je zvolený názov HlavneMestaEuropy.
 • Názvy stĺpcov - určíme názvy výsledných stĺpcov v pohľade. Ak ich neuvedieme, použijú sa názvy z SQL dotazu.

Výsledokm je SQL dotaz:

 CREATE ALGORITHM = UNDEFINED VIEW `HlavneMestaEuropy` (krajina,mesto,jazyk,kontinent)
     AS SELECT country.name AS Krajina, city.Name AS Mesto, LANGUAGE, continent
      FROM countrylanguage, city, country
      WHERE Continent = 'Europe'
      AND Capital = ID

V zozname tabuliek nám pribudla ďalšia tabuľka HlavneMestaEuropy:

Pohľad HlavneMestaEuropy v prehľade tabuliek (prostredie phpMyAdmin)

Ak si zobrazíme obsah tabuľky HlavneMestaEuropy, dostaneme rovnaký výsledok ako pre SQL dotaz na začiatku tohto príkladu:

Zobrazenie obsahu pohľadu HlavneMestaEuropy

Na pohľad môžeme aplikovať ľubovoľný SQL výberový dotaz.


Podúloha: Vyberte len tie hlavné mestá, v ktorých sa hovorí po francúzsky.

Riešenie:

  SELECT * FROM hlavnemestaeuropy WHERE jazyk LIKE "French"

Výsledok:

Výsledok SELECT dotazu nad pohľadom HlavneMestaEuropy

Zdroje a odkazy