Databázové systémy

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Názov Databázové systémy
Forma Podklady k prednáškam a cvičeniam
Abstrakt Prednášky sú zamerané na problematiku návrhu databáz a databázového spracovania. Cieľom je oboznámiť poslucháčov so základnými metódami a prostriedkami databázového spracovania. Dôraz sa v cvičeniach kladie na praktické zvládnutie relačných databázových systémov. Cvičenia sú organizované formou projektu v určenom databázovom prostredí.
Hodnotenie Samostatný semestrálny projekt
Poznámky Databázový systém, databáza, relačný model, systém riadenia bázy dát, transakcia, bezpečnostná databázová architektúra.
Plus
borderless

Slovo na úvod

Tento učebný text má byť teoretickým podkladom a základnou literatúrou pre predmet Databázové systémy. Materiály prezentované tu sú čerpané z uvedených zdrojov a z vlastných programátorských skúseností autora. Všetky tu publikované texty a zdrojové kódy môžu byť ďalej slobodne šírené s uvedením zdroja: Kiwiki - Katedra informatiky, Fakulta mechatroniky TnUAD.

Na vytváraní určitých častí tohoto výučbového materiálu sa podieľali aj študenti 2.r Bc. štúdia na FM TnUAD v akademickom roku 2010/2011, za čo im ďakujem.

V tomto kurze je do určitej miery vysvetlená aj teória databázových systémov, avšak ťažisko sa kládlo hlavne na praktickosť použitia poznatkov. Preto je databázový systém vybraný MySQL, ktorý patrí medzi najpoužívanejšie databázové systémy v prostredí webu.

Obsah kurzu

Obsah tohto kurzu je nasledovný:

  • Entitno-relačný diagram: princíp tvorby, softvérové nástroje.
  • Jazyk SQL
    • Jazyku SQL je venovaná najväčšia časť, pretože je to jediný nástroj pre prácu s databázou na úrovni vytvárania dát a prístupu k nim.
    • Táto časť je rozdelená na 3 hlavné časti: manipulácia s dátami, definícia dát a manažovanie dát (používateľské oprávnenia).
  • Použitie databázy MySQL v prostredí webu.
    • Pre čo najjednoduchšie použitie databázy MySQL, bol vybratý skriptovací jazyk php.

Požadované znalosti

Pre úspešné zvládnutie tohto kurzu sa predpokladá práca s počítačom na úrovni strednej až pokročilej. Použité softvérové nástroje nie sú cieľom, ale iba prostriedkom k dosiahnutiu výsledku. Preto sa nebudeme zaoberať všetkými možnosťami konkrétneho softvéru, ale zameriame sa na cieľ, ktorý chceme prostredníctvom ukázaného softvéru splniť.

Od študentov sa nepredpokladajú programátorské skúsenosti, avšak vyžadované je 'algoritmické' myslenie. Teda také myslenie, resp. prístup k problematike, kde je dôležité pochopenie princípu práce s databázou. Programátorské skúsenosti sú prínosom.

Taktiež sa predpokladá znalosť anglického jazyka.

Kľúčové slová

Databáza, databázový systém, MySQL, php, jazyk SQL, Data Definition Language, Data Manipulation Language, výberový dotaz, vytvárací dotaz, programovanie databáz, entitno-relačný diagram, softvérové nástroje pre modelovanie dát, databázy v prostredí webu.


Juraj Ďuďák