Zvyšovanie komplexnej bezpečnosti podniku (Zadanie)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Fm wiki.png
Fakulta Mechatroniky
Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Katedra metrológie a manažérstva kvality
Študentská 1, 911 50 Trenčín, tel.: 032/74 17 503

Kmk wiki.png

ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Študent: Branislav Bako
Študijný program: Manažérstvo kvality produkcie
Téma: Zvyšovanie komplexnej bezpečnosti podniku

Zadanie:
 1. úvod
 2. teoretické a normatívne východiská k riešeniu zadaného problému,
 3. analýza súčasného stavu v referenčnom podniku
 4. návrh spôsobov zvyšovania komplexnej bezpečnosti podniku
 5. riešenie komplexnej bezpečnosti podniku
 6. prínosy vyplývajúce z podaných návrhov
 7. záver
Pokyny k spracovaniu bakalárskej práce:

Bakalársku prácu spracujte metodicky v rozsahu 40 strán textovo a vložte potrebné prílohy. Vypracovanú prácu s prílohami odovzdajte v troch vytlačených exemplároch a jednej elektronickej verzii do stanoveného termínu. Na obhajobu si pripravte prezentáciu (pdf alebo ppt). Pri riešení je potrebné vychádzať zo súčasného stavu. Pri spracovaní dodržujte STN.

Literatúra:
 1. VEBER, Jaromír a kolektiv.: Management kvality, enviromentu a bezpečnosti práce, Management Press, Praha 2010 ISBN 978-80-7261-210-9
 2. MATEIDES, Alexander a kolektív. Manažérstvo kvality : história, koncepty, metódy. 1. Bratislava : EPOS, 2006. 751 s. ISBN 80-8057-656-4
 3. SABO, Milan: Základy bezpečnostného inžinierstva, STU v Bratislave 2004 ISBN 80-227-2054-2
 4. Normy radu ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000
Zadávateľ: Katedra metrológie a manažérstva kvality FM TnUAD
Vedúci bakalárskej práce: prof. Ing. Matej Bílý, DrSc.
Konzultant: prof. Ing. Matej Bílý, DrSc.

V Trenčíne, 13. 1. 2011


Doc. Peter Ponický, PhD.
Vedúci katedry KMMK FM TnUAD
Doc. Ing. Jozef Tkáč, PhD.

dekan FM TnUAD