Výber relevantného súboru nástrojov pre hodnotenie kvality vzdelávania (Zadanie)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Fm wiki.png
Fakulta Mechatroniky
Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Katedra metrológie a manažérstva kvality
Študentská 1, 911 50 Trenčín, tel.: 032/74 17 503

Kmk wiki.png

ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Študent: Katarína Balonová
Študijný program: Manažérstvo kvality produkcie
Téma: Výber relevantného súboru nástrojov pre hodnotenie kvality vzdelávania

Zadanie:
 1. úvod
 2. organizačné usporiadanie a výkon vzdelávania v konkrétnej vzdelávacej forme
 3. podstatné rysy tohto typu vzdelávania
 4. kvalita vzdelávania
 5. vyhodnocovacie a meracie nástroje SMK
 6. výber najvhodnejších nástrojov a metód vhodných pre posudzovanie kvality vzdelávania
 7. ukážka praktického použitia vybraného súboru metód a nástrojov
 8. vyhodnotenie použitého príkladu
 9. závery
Pokyny k spracovaniu bakalárskej práce:

Bakalársku prácu spracujte metodicky v rozsahu 40 strán textovo a vložte potrebné prílohy. Vypracovanú prácu s prílohami odovzdajte v troch vytlačených exemplároch a jednej elektronickej verzii do stanoveného termínu. Na obhajobu si pripravte prezentáciu (pdf alebo ppt). Pri riešení je potrebné vychádzať zo súčasného stavu. Pri spracovaní dodržujte STN.

Literatúra:
 1. Gitlow, H., Gitlow, S., Oppenheim, A., Oppenheim, R.: Tools and Methods for the improvement of Quality. Irwin. 1989. ISBN 0-256-05680-3
 2. Ničkovič, R.: Metodológia pedagogického výskumu 1. Západoslovenské tlačiarne Nitra, 1967.
 3. Chráska, M.: Metody pedagogického výzkumu – Základy kvantitativního výzkumu. Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1369-4
Zadávateľ: Katedra manažérstva kvality, Fakulta mechatroniky, TnUAD
Vedúci bakalárskej práce: Doc. Peter Ponický, PhD.
Konzultant: Doc. Peter Ponický, PhD.

V Trenčíne, 17. 12. 2010


Doc. Peter Ponický, PhD.
Vedúci katedry KMMK FM TnUAD
Doc. Ing. Jozef Tkáč, PhD.

dekan FM TnUAD