Systém manažérstva bezpečnosti informácií podľa ISO/IEC 27001:2005 v porovnaní so systémom manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008 (Zadanie)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Fm wiki.png
Fakulta Mechatroniky
Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Katedra metrológie a manažérstva kvality
Študentská 1, 911 50 Trenčín, tel.: 032/74 17 503

Kmk wiki.png

ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Študent: Pavol Fekiač
Študijný program: Manažérstvo kvality produkcie
Téma: Bezpečnosť informácií ako súčasť integrovaného manažérskeho systému firmy

Zadanie:
 1. úvod
 2. integrovaný manažérsky systém (IMS)
 3. systémové prvky IMS (kvalita, environment a bezpečnosť)
 4. podnikový informačný systém
 5. bezpečnosť informácií a ochrana informácií
 6. dokumentácia IMS
 7. diverzifikácia dokumentácie, návrh hierarchie dokumentácie a spôsob ochrany internej, dokumentácie firmy
 8. technologické riešenie ochrany dokumentácie IMS
 9. posúdenie/sumarizácia procesných a ekonomických parametrov návrhu
 10. závery
Pokyny k spracovaniu bakalárskej práce:

Bakalársku prácu spracujte metodicky v rozsahu 40 strán textovo a vložte potrebné prílohy. Vypracovanú prácu s prílohami odovzdajte v troch vytlačených exemplároch a jednej elektronickej verzii do stanoveného termínu. Na obhajobu si pripravte prezentáciu (pdf alebo ppt). Pri riešení je potrebné vychádzať zo súčasného stavu. Pri spracovaní dodržujte STN.

Literatúra:
 1. STN ISO 27001 Systém manažérstva informačnej bezpečnosti
 2. DOBDA, L. Ochrana dat v informačních systémech. Grada Publishing, 1998, ISBN 80-7169-479-7
 3. STRNÁD, O. Bezpečnosť a manažment informačných systémov. Vydavateľstvo STU, 2009
Zadávateľ: Katedra metrológie a manažérstva kvality FM TnUAD
Vedúci bakalárskej práce: Ing. Andrea Julény
Konzultant: Ing. Štefan Orság

V Trenčíne, 13. 1. 2011


Doc. Peter Ponický, PhD.
Vedúci katedry KMMK FM TnUAD
Doc. Ing. Jozef Tkáč, PhD.

dekan FM TnUAD