Spokojnosť zákazníka a jej význam v manažérstve kvality (Zadanie)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Fm wiki.png
Fakulta Mechatroniky
Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Katedra metrológie a manažérstva kvality
Študentská 1, 911 50 Trenčín, tel.: 032/74 17 503

Kmk wiki.png

ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Študent: Ivan Krajčovič
Študijný program: Manažérstvo kvality produkcie
Téma: Spokojnosť zákazníka a jej význam v manažérstve kvality

Zadanie:
  1. úvod
  2. teoretické vymedzenie pojmu spokojnosť zákazníka, resp. nespokojnosť zákazníka,
  3. definícia zákazníka, popis možností merania jeho spokojnosti,
  4. charakteristika činiteľov ovplyvňujúcich spokojnosť zákazníka,
  5. závery a odporúčania, s dôrazom na možnosti realizácie v prostredí TnUAD.
Pokyny k spracovaniu bakalárskej práce:

Bakalársku prácu spracujte metodicky v rozsahu 40 strán textovo a vložte potrebné prílohy. Vypracovanú prácu s prílohami odovzdajte v troch vytlačených exemplároch a jednej elektronickej verzii do stanoveného termínu. Na obhajobu si pripravte prezentáciu (pdf alebo ppt). Pri riešení je potrebné vychádzať zo súčasného stavu. Pri spracovaní dodržujte STN.

Literatúra:
  1. Slovník pojmov manažérstva [online]. 2010. POLING - poradenstvo pre software a certifikáty ISO. Dostupné z WWW: <http://www.poling.sk/slovnik-pojmov.php>
  2. ŠALGOVIČOVÁ, Jarmila. Meranie spokojnosti zákazníka z pohľadu manažérstva kvality a marketingu. Trnava: Tripsoft, 2006. 214 s. ISBN: 80-969-39068
  3. MATEIDES, Alexander. Spokojnosť zákazníka a metódy jej merania : 2.diel Metódy. Bratislava : Epos, 2000. 255 s. ISBN: 80-8057-224-0
  4. ŠALGOVIČOVÁ, Jarmila. Marketing v manažérstve kvality. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2005. 202 s. ISBN 80-227-2288-X.
Zadávateľ: Katedra metrológie a manažérstva kvality FM TnUAD
Vedúci bakalárskej práce: prof. Ing. Dušan Maga, PhD.
Konzultant: prof. Ing. Dušan Maga, PhD.

V Trenčíne, 13. 1. 2011


Doc. Peter Ponický, PhD.
Vedúci katedry KMMK FM TnUAD
Doc. Ing. Jozef Tkáč, PhD.

dekan FM TnUAD