SNávrh jednotnej vizuálnej prezentácie FM TnUAD (Zadanie)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Fm wiki.png
Fakulta Mechatroniky
Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Katedra metrológie a manažérstva kvality
Študentská 1, 911 50 Trenčín, tel.: 032/74 17 503

Kmk wiki.png

ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Študent: Ján Margetín
Študijný program: Manažérstvo kvality produkcie
Téma: Návrh jednotnej vizuálnej prezentácie FM TnUAD

Zadanie:
  1. podrobne opíšte súčasný stav prezentácie Fakulty mechatroniky a jej katedier. Zamerajte sa ako na elektronickú formu prezentácie (web stránky), tak i na tlačnú formu prezentácie (zadania prác, forma korešpondencie)
  2. v prípade potreby navrhnite jednotnú formu web prezentácie katedier FM pre katedrové weby a pre tlačoviny
  3. súčasťou práce bude "Manuál jednotnej vizuálnej prezentácie Fakulty mechatroniky"
Pokyny k spracovaniu bakalárskej práce:

Bakalársku prácu spracujte metodicky v rozsahu 40 strán textovo a vložte potrebné prílohy. Vypracovanú prácu s prílohami odovzdajte v troch vytlačených exemplároch a jednej elektronickej verzii do stanoveného termínu. Na obhajobu si pripravte prezentáciu (pdf alebo ppt). Pri riešení je potrebné vychádzať zo súčasného stavu. Pri spracovaní dodržujte STN.

Literatúra:
  1. HAMMER, M., CHAMPY, J.: Reengineering – radikální proměna firmy. Praha : Management Press, 1995. 212 s. ISBN 80-85603-73-X
  2. KASSAY, Š.: Reinžiniering podnikateľských procesov. Žilina : Vydavateľstvo Strateg, 1999. 102 s. ISBN 80-88988-01-2.
  3. KAČÍR, K.: Informačný systém priemyslového podniku. Bratislava : Vydavateľstvo Alfa, 1975. 344 s. MDT 659.2:002.66
  4. KOKLES, M., ROMANOVÁ, A.: Informačný systém podniku. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2007. 182 s. ISBN 978-80-225-2286-1
  5. ADDEY, D., ELLIS, J., SUH, P.: Content Management Systems. London: Peer Information Inc., 2009. 200 s ISBN 978-1904151067
Zadávateľ: Katedra manažérstva kvality, Fakulta mechatroniky, TnUAD
Vedúci bakalárskej práce: Ing. Juraj Ďuďák, PhD.
Konzultant: Ing. Juraj Ďuďák, PhD.

V Trenčíne, 13. 1. 2011


Doc. Peter Ponický, PhD.
Vedúci katedry KMMK FM TnUAD
Doc. Ing. Jozef Tkáč, PhD.

dekan FM TnUAD