Posudzovanie zhody technických vlastností výrobku podľa zákona o zhode so zameraním na služby vo vybranej firme (Zadanie)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Fm wiki.png
Fakulta Mechatroniky
Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Katedra metrológie a manažérstva kvality
Študentská 1, 911 50 Trenčín, tel.: 032/74 17 503

Kmk wiki.png

ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Študent: Jarmila Muráriková
Študijný program: Manažérstvo kvality produkcie
Téma: Posudzovanie zhody technických vlastností výrobku podľa zákona o zhode so zameraním na služby vo vybranej firme

Zadanie:
  1. legislatíva v uvedenej oblasti
  2. charakteristika služby
  3. postupy posudzovania služby
  4. zhodnotenie a prínosy
Pokyny k spracovaniu bakalárskej práce:

Bakalársku prácu spracujte metodicky v rozsahu 40 strán textovo a vložte potrebné prílohy. Vypracovanú prácu s prílohami odovzdajte v troch vytlačených exemplároch a jednej elektronickej verzii do stanoveného termínu. Na obhajobu si pripravte prezentáciu (pdf alebo ppt). Pri riešení je potrebné vychádzať zo súčasného stavu. Pri spracovaní dodržujte STN.

Literatúra:
  1. SKÁKALA, Jozef. Akreditácia a posudzovanie zhody, vydalo grafické štúdio Ing. Peter Juriga prvé vydanie, 1999, ISBN 80-967558-7-0
  2. ŠALGOVIČOVÁ, Jarmila. Normalizácia, posudzovanie zhody. certifikácia výrobku a akreditácia, Bratislava, STU, 2004, ISBN 80-227-2144-1
  3. ZÁKON č. 264/1999 Z. z. v znení zmien č. 436/2001 a č. 254/2003 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody
Zadávateľ: Katedra manažérstva kvality, Fakulta mechatroniky, TnUAD
Vedúci bakalárskej práce: Ing. Pavol Pitoňák
Konzultant: Ing. Pavol Pitoňák

V Trenčíne, 13. 1. 2011


Ing. Pavol Pitoňák
Vedúci katedry KMMK FM TnUAD
Doc. Ing. Jozef Tkáč, PhD.

dekan FM TnUAD