Porovnanie výkonnosti virtualizačných softvérových produktov (Zadanie)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Fm wiki.png
Fakulta Mechatroniky
Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Katedra mechatronických systémov
Študentská 1, 911 50 Trenčín, tel.: 032/74 17 503

Kms wiki.png

ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Študent: Dušan Vojsovič
Študijný program: Mechatronika
Téma: Porovnanie výkonnosti virtualizačných softvérových produktov

Zadanie:
  1. Vypracujte prehľad súvisiaci s problematikou virtualizácie operačných systémov
  2. Porovnajte aspoň 3 voľne dostupné virtualizačné produkty pre platformu Windows z hľadiska virtualizačných možností a nastavení
  3. Porovnajte tieto produkty z hľadiska výkonnosti v syntetických testoch a jednom vlastne zhotovenom teste využívajúcom operačnú pamäť a disk virtuálneho stroja
Pokyny k spracovaniu diplomovej práce:

Bakalársku prácu spracujte metodicky v rozsahu 40 strán textovo a vložte potrebné prílohy. Vypracovanú prácu s prílohami odovzdajte v troch vytlačených exemplároch a jednej elektronickej verzii do stanoveného termínu. Na obhajobu si pripravte prezentáciu (pdf alebo ppt). Pri riešení je potrebné vychádzať zo súčasného stavu. Pri spracovaní dodržujte STN.

Literatúra:
  1. http://www.virtualbox.org/
  2. MS Virtual PC 2007. http://www.microsoft.com/windows/virtual-pc/default.aspx
  3. VMware Player. http://www.vmware.com/products/player/
Zadávateľ: Katedra mechatronických systémov, Fakulta mechatroniky, TnUAD
Vedúci bakalárskej práce: Ing. Tomáš Páleník
Konzultant: Ing. Peter Jánošík

V Trenčíne, 13. 1. 2010


doc. Ing. Jozef Tkáč, PhD.
Vedúci katedry KMS FM TnUAD
prof. doc. Dušan Maga, PhD.

dekan FM TnUAD