Open Project Management ako Java Enterprise aplikácia

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Fm wiki.png
Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta mechatroniky
Katedra informatiky
Ki wiki.png
Autor: Bc. Martin Starosta
Pedagogický vedúci: Ing. Juraj Ďuďák
Študijný odbor: Mechatronika
Akademický rok

2009/2010

Úvod

Cieľom tejto práce je vytvoriť nástroj na podporu riadenia projektov, ktorý by projektovým manažérom a iným účastníkom projektu uľahčil a zefektívnil ich náročnú prácu. Navrhnutý systém by mal byť webová aplikácia postavená na moderných technológiách programovacieho jazyka Java v enterprise verzii.

Produkty, ktoré sa nachádzajú momentálne na trhu riešia väčšinou len určitú oblasť z projektového riadenia alebo sa jedná o komplexný systém, ktorý je samozrejme potom aj nákladný. Ako hovorí projektový manažér Tomáš Páleník z firmy Pro IT Services, na Slovensku sa využíva väčšinou na potreby projektového riadenia produkt Microsoft Office Project a to nie v jeho serverovej verzii. V prípade riadenia viacerých projektov súčasne sa využíva len kombinácia rôznych nástrojov. V zahraničí sa využívajú už komplexné riešenia, ako napríklad Primavera, Concerto alebo Jira.

Systém navrhnutý v tejto práci bude slúžiť pre riadenie jedného projektu, ale bude navrhnutý tak, aby v prípadnej ďalšej práce bolo jednoduché rozšíriť tento systém tak, aby umožňoval riadenie viacerých projektov súčasne. Systém navrhnutý v tejto práci bude niesť meno JavaPM. Názov vyjadruje platformu, na ktorej je systém navrhnutý a písmená PM vyjadrujú skratku Project Management.

V úvodnej kapitole budú spomenuté základné pojmy z oblasti projektového riadenia. Systém navrhnutý v tejto práci sa bude riadiť štandardami a metodikami organizácie PMI (Project Management Institute). Existujú aj iné metodiky, ako napríklad PRINCE 2 (využívaná hlavne vo verejnej správe), ale rozhodol som sa pre PMI, pretože patrí medzi najpoužívanejšie.

V ďalších kapitolách budú spomenuté požiadavky na aplikáciu. Z týchto požiadaviek bude vytvorený dátový model, navrhnuté funkcie systému a nakoniec výzor aplikácie. V práci budú použité niektoré anglické názvy, ku ktorým neexistuje slovenský ekvivalent a ich použitie je bežné v oblasti informačných technológií.

Riadenie projektov

Z definície projektu (viď kapitola 3.3.1) vyplýva, že projekt je sled určitých činností, ktoré majú pridelený časový rámec a zdroje, za účelom splnenia určitého cieľu. Tento cieľ je definovaný zadávateľom projektu, ktorý je vo väčšine prípadov aj sponzorom projektu. Úlohou organizácie je uspokojenie potrieb zadávateľa projektu, ktorý má určité kvalitatívne, časové a hlavne finančné požiadavky. Základy projektového riadenia podľa definície profesora Kerznera tvoria hlavne tri pojmy: čas, náklady a zdroje, ako je vidieť aj z obrázku 1.

Úlohou projektového manažéra je udržať rovnováhu medzi nákladmi, časom a dostupnosťou zdrojov, tak aby neprekročil stanovené hodnoty a tým nenaštrbil vzťah so sponzorom, resp. zadávateľom projektu a zároveň aj uspokojil potreby jeho organizácie. Preto sa vyžaduje, aby projektový manažér bol človek s bohatými skúsenosťami v oblasti, ktorej sa projekt týka, ale aby mal aj dobré riadiace a komunikačné skúsenosti, nakoľko on je spojovacím bodom medzi všetkými účastníkmi projektu.

Výsledkom každého projektu je produkt projektu. Produktom môže byť určitá služba, tovar alebo aj dokument. Je dôležité, aby tento produkt bol špecifikovaný pred zahájením uskutočnenia projektu, na základe čoho sa vypracuje analýza vykonateľnosti projektu, kde sa určí aj rentabilita celého projektu. Preto je aj projektové riadenie veľmi výhodné, nakoľko je možné už na začiatku vyhodnotiť rentabilitu celého projektu a možnosť rozhodnúť sa, či je výhodná realizácia projektu.

Projektové riadenie je riadeným procesom, preto sa každý projekt riadi určitými všeobecnými štandardami (PMI, PRINCE 2 a pod.). Projekt sa môže nachádzať v určitej fáze, sled týchto fáz sa nazýva životným cyklom projektu.

Obr. 1-1 Základy projektového manažmentu

Životný cyklus projektu

Životný cyklus projektu je súborom obecne nasledujúcich fáz projektu, ktorých názvy a počet sú určené potrebami kontroly organizácie, ktorá je v projekte angažovaná. [2]

Ako z definície vyplýva, počet fáz je väčšinou definovaný jednotlivými organizáciami, podľa vnútorných potrieb a ich počet sa preto môže líšiť, od organizácie k organizácii. Ak aplikujeme na životný cyklus projektu teóriu systémov, ako ju popísali Cleland a King [3], potom môžeme životný cyklus projektu rozdeliť nasledovne:

  • konceptuálny návrh - v tejto fáze projektu sa vypracuje analýza prínosov a nákladov projektu, dopady projektu na prostredie (obchodné, životné a pod.) a rizík spojených s projektom. Na základe výsledkov sa vypracuje plán vykonateľnosti projektu a rozhodne sa, či sa projekt bude realizovať alebo nie.
  • definícia projektu - v tejto fáze sa spresnia výsledky z prvej fázy. Určia sa presné potreby na daný projekt, presný časový rámec a náklady na projekt. Zadefinuje sa presne predmet projektu a vypracuje sa plán riadenia projektu.
  • produkcia - na základe vypracovaných plánov v predchádzajúcej fáze, sa v tejto fáze riadia jednotlivé práce a subdodávky, podľa podrobného rozpisu prác. Monitorujú sa výstupy a vypracováva projektová dokumentácia, ktorá slúži na sledovanie plnenia plánu.
  • operačné obdobie - odovzdanie projektu zadávateľovi projektu do užívania. V tejto fáze prebieha implementácia predmetu projektu do štruktúr organizácie zadávateľa projektu. V tejto fáze môžu prebiehať aj rôzne školenia ohľadne používania predmetu projektu.
  • vyradenie projektu - prechod dodávateľskej organizácie do štádia podpory, keď predmet projektu je plne odovzdaný do správy a užívania objednávateľa projektu.
Obr. 1-2 Typické rozloženie fáz životného cyklu projektu. Zdroj: [2]

Projekt je skupinou procesov a v dobe jeho existencie sa nachádza v určitej fáze projektu, ako je popísané vyššie. Z toku týchto procesov počas životného cyklu projektu môžeme vytvoriť procesný model. Tento procesný model môžeme rozdeliť do týchto skupín:

  • zahájenie
  • plánovanie
  • koordinácia
  • kontrola
  • uzatvorenie