Off-line funkcionalita on-line web aplikácií (Zadanie)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Fm wiki.png
Fakulta Mechatroniky
Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Katedra mechatronických systémov
Študentská 1, 911 50 Trenčín, tel.: 032/74 17 503

Kms wiki.png

ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Študent: Dušan Pagáč
Študijný program: Mechatronika
Téma: Off-line funkcionalita on-line web aplikácií

Zadanie:
  1. Popíšte technológiu Gears od firmy Google.
  2. Analyzujte možnosti použitia Google Gears pre rozvrh fakulty mechatroniky.
  3. Navrhnite používateľské rozhranie pre rozvrh fakulty mechatroniky. Využite technológiu Gears pre zabezpečenie off-line funkcionality.
Pokyny k spracovaniu diplomovej práce:

Bakalársku prácu spracujte metodicky v rozsahu 40 strán textovo a vložte potrebné prílohy. Vypracovanú prácu s prílohami odovzdajte v troch vytlačených exemplároch a jednej elektronickej verzii do stanoveného termínu. Na obhajobu si pripravte prezentáciu (pdf alebo ppt). Pri riešení je potrebné vychádzať zo súčasného stavu. Pri spracovaní dodržujte STN.

Literatúra:
  1. Nicholas C. Zakas, Jeremy McPeak, Joe Fawcett, Ajax – Profesionálně, Zoner Press, 2007, ISBN 8086815770
  2. Luboslav Lacko, Ajax, Computer Press, 2008, ISBN 8025121085
  3. Donald E. Knuth, The Art of Computer Programming, Volumes 1–4, Addison-Wesley Professional
Zadávateľ: Katedra mechatronických systémov, Fakulta mechatroniky, TnUAD
Vedúci bakalárskej práce: Ing. Juraj Ďuďák
Konzultant: Ing. Juraj Ďuďák

V Trenčíne, 13. 1. 2010


doc. Ing. Jozef Tkáč, PhD.
Vedúci katedry KMS FM TnUAD
prof. doc. Dušan Maga, PhD.

dekan FM TnUAD