Motivácia zamestnancov v organizácii ku kvalite (Zadanie)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Fm wiki.png
Fakulta Mechatroniky
Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Katedra metrológie a manažérstva kvality
Študentská 1, 911 50 Trenčín, tel.: 032/74 17 503

Kmk wiki.png

ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Študent: Lucia Hamarčáková
Študijný program: Manažérstvo kvality produkcie
Téma: Motivácia zamestnancov v organizácii ku kvalite

Zadanie:
 1. úvod
 2. teoretické vymedzenie pojmu motivácia a motivovanie, vymedzenie motívov ľudského chovania
 3. motivácia zamestnancov ku kvalite, formy motivácie ku kvalite, chybné prístupy pri implementácii TQM z hľadiska motivácie ľudí,
 4. vzdelávanie ako súčasť motivačného programu v organizácii
 5. popis súčasného stavu,
 6. porovnanie plánovaného stavu so skutočným,
 7. návrhy a zdokumentovanie výsledkov,
 8. závery
Pokyny k spracovaniu bakalárskej práce:

Bakalársku prácu spracujte metodicky v rozsahu 40 strán textovo a vložte potrebné prílohy. Vypracovanú prácu s prílohami odovzdajte v troch vytlačených exemplároch a jednej elektronickej verzii do stanoveného termínu. Na obhajobu si pripravte prezentáciu (pdf alebo ppt). Pri riešení je potrebné vychádzať zo súčasného stavu. Pri spracovaní dodržujte STN.

Literatúra:
 1. MATEIDES, A. a kol.: Manažérstvo kvality. História, koncepty, metódy, Epos, Bratislava 2006
 2. STN EN ISO 9001:2009 : Systém manažérstva kvality. Požiadavky, Bratislava: Slovenský ústav technickej normalizácie, 2001
 3. BLAŠKOVÁ, M.: Riadenie a rozvoj ľudského potenciálu. Uplatňovanie motivačného akcentu v procesoch práce s ľuďmi. Žilina: EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity v Žiline. 2003. 212 s. ISBN 80-8070-034-6
Zadávateľ: Katedra manažérstva kvality, Fakulta mechatroniky, TnUAD
Vedúci bakalárskej práce: Ing. Radoslava Striežencová
Konzultant: Ing. Radoslava Striežencová

V Trenčíne, 13. 1. 2011


Doc. Peter Ponický, PhD.
Vedúci katedry KMMK FM TnUAD
Doc. Ing. Jozef Tkáč, PhD.

dekan FM TnUAD