Motivácia zamestnancov (Zadanie)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Fm wiki.png
Fakulta Mechatroniky
Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Katedra metrológie a manažérstva kvality
Študentská 1, 911 50 Trenčín, tel.: 032/74 17 503

Kmk wiki.png

ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Študent: Lukáš Mäsiar
Študijný program: Manažérstvo kvality produkcie
Téma: Motivácia pracovníkov

Zadanie:
 1. úvod
 2. teoretické a normatívne východiská,
 3. aplikácia na reálnu alebo fiktívnu firmu,
 4. zhrnutie poznatkov a riešení,
 5. návrhy a odporúčania.
Pokyny k spracovaniu bakalárskej práce:

Bakalársku prácu spracujte metodicky v rozsahu 40 strán textovo a vložte potrebné prílohy. Vypracovanú prácu s prílohami odovzdajte v troch vytlačených exemplároch a jednej elektronickej verzii do stanoveného termínu. Na obhajobu si pripravte prezentáciu (pdf alebo ppt). Pri riešení je potrebné vychádzať zo súčasného stavu. Pri spracovaní dodržujte STN.

Literatúra:
 1. HRUBECJ.-VIRČÍKOVÁ,E. 2009. Integrovaný manažérsky systém. Nitra: SPU,2009.
 2. LINCZÉNYI,A.-NOVÁKOVÁ,R. 2001. Manažérstvo kvality. Bratislava: STU MtF,2001.
 3. MATEIDES,A. a kol. 2006. Manažérstvo kvality. Bratislava: Epos,2006
 4. NENADAL J. 2004. Méŕení v systémech managementu j akosti. Ostrava: Management press, 2004.
 5. NENADÁL,J.-NOSKIEVIČOVÁ,D.-PETŔÍKOVÁ?R.-PLURA,J.-TOŠENOVSKÝ,J.2008. Moderní management j akosti. Praha: Management press 2008.
 6. súvisiace normy
 7. Časopisy: Kvalita, Jakostpro život, Svétjakosti
 8. Vyhľadané publikácie na internete
Zadávateľ: Katedra metrológie a manažérstva kvality FM TnUAD
Vedúci bakalárskej práce: prof. Ing. Dušan Maga, PhD.
Konzultant: prof. Ing. Dušan Maga, PhD.

V Trenčíne, 13. 1. 2011


Doc. Peter Ponický, PhD.
Vedúci katedry KMMK FM TnUAD
Doc. Ing. Jozef Tkáč, PhD.

dekan FM TnUAD