Licenčná zmluva o použití školského diela

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

uzatvorená podľa § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) medzi autorom (študent) a nadobúdateľom ...... ...... ...... ...... (univerzita, fakulta a katedra na ktorej bola práca vypracovaná)

Čl. 1 Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu autora školského diela (ďalej len dielo) špecifikovaného v čl. 2 tejto zmluvy nadobúdateľovi na použitie školského diela (ďalej len „licencia“) podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Čl. 2 Určenie školského diela

1.

Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu k tomuto školskému dielu RP/DP/BP
Iná práca (charakterizovaná ako): ...
Názov práce (školského diela): ...

2. Školské dielo podľa odseku 1 bolo vytvorené jeho autorom - študentom vysokej školy, ktorá je nadobúdateľom licencie podľa tejto zmluvy. Vytvorením školského diela boli splnené študijné povinností autora vyplývajúce z jeho právneho vzťahu k nadobúdateľovi v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. 3 Spôsob použitia školského diela a rozsah licencie

 1. Autor udeľuje nadobúdateľovi právo na vyhotovenie digitálnej rozmnoženiny školského diela za účelom uchovávania a bibliografickej registrácie diela v súlade s § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 183/2000 Z. z. (zákon o knižniciach).
 2. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu v tomto rozsahu2):
  • sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely,
  • sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí rokov po uzavretí tejto zmluvy bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely,
  • sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí rokov po uzavretí tejto zmluvy len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla), vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely,
  • sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla)
  • sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné): telefón, email.
 1. Licencia udelená autorom nadobúdateľovi podľa tejto zmluvy je nevýhradná.
 2. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na dobu neurčitú v súlade s trvaním majetkových práv autora podľa § 21 autorského zákona.
 3. Zánikom nadobúdateľa ako právnickej osoby, ktorej bola udelená licencia, prechádzajú práva a povinnosti z tejto zmluvy na právneho nástupcu nadobúdateľa.

Čl. 4 Odmena

Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu bezodplatne.

Čl. 5 Pôvodnosť a nemeniteľnosť diela

 1. Autor vyhlasuje, že samostatnou vlastnou tvorivou činnosťou vytvoril vyššie uvedené dielo a že dielo je pôvodné.
 2. Autor garantuje, že všetky exempláre školského diela bez ohľadu na nosič majú identický obsah.
 3. Nadobúdateľ nesmie žiadnym spôsobom zasahovať do obsahu diela.

Čl. 6 Záverečné ustanovenia

 1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom po jednom vyhotovení dostane autor a príslušná fakultná knižnica.
 2. Táto zmluva nadobúda platnosť po úspešnej obhajobe príslušného diela na vysokej škole.
 3. Táto zmluva sa môže meniť alebo dopĺňať len písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami.
 4. Na vzťahy, ktoré nie sú touto zmluvou upravené, sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy platné a účinné na území Slovenskej republiky, najmä ustanovenia autorského zákona a Občianskeho zákonníka.
 5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nekonali v omyle ani v tiesni, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.