Komunikácia manažéra(Zadanie)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Fm wiki.png
Fakulta Mechatroniky
Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Katedra metrológie a manažérstva kvality
Študentská 1, 911 50 Trenčín, tel.: 032/74 17 503

Kmk wiki.png

ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Študent: Adam Janíček
Študijný program: Manažérstvo kvality produkcie
Téma: Komunikácia manažera

Zadanie:
 1. úvod do komunikácie v manažmente
 2. komunikačné prostriedky a formy komunikácie
 3. vymedzenie, obsah a funkcie komunikácie v organizácii
 4. komunikačný systém a komunikačné kanály v organizácii
 5. nástroje komunikácie v organizáciách
 6. bariéry vnútropodnikovej komunikácie
 7. záver
Pokyny k spracovaniu bakalárskej práce:

Bakalársku prácu spracujte metodicky v rozsahu 40 strán textovo a vložte potrebné prílohy. Vypracovanú prácu s prílohami odovzdajte v troch vytlačených exemplároch a jednej elektronickej verzii do stanoveného termínu. Na obhajobu si pripravte prezentáciu (pdf alebo ppt). Pri riešení je potrebné vychádzať zo súčasného stavu. Pri spracovaní dodržujte STN.

Literatúra:
 1. HRUBEC,J.-VIRČIKOVÁ,E. 2009. Integrovaný manažérsky systém. Nitra: SPU, 2009.
 2. LINCZÉNYI,A.-NOVÁKOVÁ,R. 2001 Manažérstvo kvality. Bratislava: STU Mtf,2001
 3. NENADÁL,J. 2004. Měření v systémech managementu jakosti. Ostrava: Management pres, 2004.
 4. ALLAN PEASE. 2000. Reč tela. Bratislava: Ikar, 2004
Zadávateľ: Katedra metrológie a manažérstva kvality FM TnUAD
Vedúci bakalárskej práce: prof. Ing. Matej Bílý, DrSc.
Konzultant: prof. Ing. Matej Bílý, DrSc.

V Trenčíne, 13. 1. 2011


Doc. Peter Ponický, PhD.
Vedúci katedry KMMK FM TnUAD
Doc. Ing. Jozef Tkáč, PhD.

dekan FM TnUAD