Doplnok k norme STN EN ISO 9001/2009 pre automobilový priemysel (Zadanie)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Fm wiki.png
Fakulta Mechatroniky
Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Katedra metrológie a manažérstva kvality
Študentská 1, 911 50 Trenčín, tel.: 032/74 17 503

Kmk wiki.png

ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Študent: Dominik Hančík
Študijný program: Manažérstvo kvality produkcie
Téma: Doplnok k norme STN EN ISO 9001/2009 pre automobilový priemysel

Zadanie:
 • základné definície a pojmy
 • analýza normy STN EN ISO 9001
 • porovnanie normy STN EN ISO 9001
 • návrh doplnku k norme pre automobilový priemysel
 • použitie v automobilovom priemysele
Pokyny k spracovaniu bakalárskej práce:

Bakalársku prácu spracujte metodicky v rozsahu 40 strán textovo a vložte potrebné prílohy. Vypracovanú prácu s prílohami odovzdajte v troch vytlačených exemplároch a jednej elektronickej verzii do stanoveného termínu. Na obhajobu si pripravte prezentáciu (pdf alebo ppt). Pri riešení je potrebné vychádzať zo súčasného stavu. Pri spracovaní dodržujte STN.

Literatúra:
 • Norma STN ISO 9001: 2008 zavedená v STN EN ISO 9001: 2009 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky
 • Norma STN ISO 9000: 2005 Systémy manažérstva kvality. Základy a slovník.
 • Norma STN ISO/TS 16949
 • Norma STN ISO 9004: Manažérstvo trvalého úspechu organizácie.
 • Norma STN ISO 10001: Manažérstvo kvality. Spokojnosť zákazníka.
 • Návod na kódex správania sa organizácií.
Zadávateľ: Katedra manažérstva kvality, Fakulta mechatroniky, TnUAD
Vedúci bakalárskej práce: prof. Ing. Matej Bilý, DrSc
Konzultant: prof. Ing. Matej Bilý, DrSc

V Trenčíne, 6.6.2011


Doc. Peter Ponický, PhD.
Vedúci katedry KMMK FM TnUAD
Doc. Ing. Jozef Tkáč, PhD.

dekan FM TnUAD