Bezpečnosť technických systémov

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Názov

Bezpečnosť technických systémov

Forma

Podklady k prednáškam a cvičeniam

Abstrakt

Zmenšovanie rizík, Posudzovanie rizík, Požiadavky na bezpečnosť, Voľba technológie a koncepčný stupeň návrhu, Základy analýza spoľahlivosti aplikované v bezpečnostných systémoch,Bezpečnosť - prístroje a zariadenia, Inžinierstvo bezpečnostných systémov – hardvér, Inžinierstvo aplikačného sotfvéru, Komplexné plánovanie,Zavedenie bezpečnostného systému, Overovanie, prevádzka a manažment zmien, Opodstatnenie bezpečnostných systémov

Rozvrh

2/0/2

Hodnotenie

Skúška

Poznámky

Imbox draft.png
Toto je projekt, na ktorom sa ešte stále pracuje!!

Aj keď sú v tomto dokumente použiteľné informácie, ešte nie je dokončený. Svoje návrhy môžete vyjadriť v diskusii o tejto stránke.

Úvod

Bezpečnostné systémy
„Zariadenia vybavené bezpečnostnými systémami sú navrhované tak, aby reagovali na podmienky, ktoré môžu ohroziť samotné zariadenie, resp. zvýši sa stupeň ohrozenia v prípade ak bude žiadaná reakcia chýbať. Tieto systémy musia generovať korektné výstupy, žiadané pre predídenie ohrozenia alebo zmenšenie jeho následkov.“ (UK Health and Safety Executive)
 • chybové hlásiče, alarmy,...
 • havarijné vypínacie systémy,...
 • bezpečnostné vypínacie systémy,...
 • bezpečnostné blokovacie systémy,...
 • atď...
Zariadenie vybavené bezpečnostným systémom 
Automatický systém alebo zariadenie, ktoré má za úlohu chrániť osoby, zariadenia alebo životné prostredie proti poškodeniu spôsobenému špecifikovanými podmienkami ohrozenia.
Bts1.jpg
 • NEBEZPEČENSTVO
  • stroj, materiál, človek, prostredie, simulácia alebo stav, ktorý má schopnosť spôsobiť stratu.
 • OHROZENIE
  • je potenciálnou príčinou vzniku straty. Je to schopnosť nebezpečenstva spôsobiť stratu.
 • RIZIKO
  • predstavuje možnosť straty.

Nebezpečenstvo (identifikácia) a riziko (zníženie).

 • Nebezpečenstvo je prirodzená fyzikálna (alebo chemická, biologická) entita ktorá má potenciál pre spôsobenie škôd na osobách, majetku alebo prostredí [4].
 • Riziko je zvyčajne definované ako kombinácia závažnosti a pravdepodobnosti výskytu určitej udalosti (Ako často? Ako zlé?).
  Riziko = Frekvencia_výskytu × Dôsledok_Nebezpečenstva

Vyhodnotenie: kvalitatívne, kvantitatívne.

Príklad:

 • Ronaldo kope pokutový kop (Nebezpečenstvo)
 • Brankár (Podstupuje riziko)
 • Frekvencia: 6 × za sebou.
 • Dôsledky: hrozivé!

Riziko = 6 × Hrozivé_dôsledky

Zníženie rizika:zníženie počtu pokusov na 2


Zníženie rizika

Základné predpoklady:

 • predefinovaná kvalita
 • kvantita zníženia ohrozenia

cieľ: zníženie ohrozenia z neakceptovateľného na (min.) tolerovateľné.

Bts2.jpg

Zníženie ohrozenia – Princíp 'ALARP'

ALARP - As Low As Reasonably Practicable

Existujú 3 kategórie rizika:

 • ZANEDBATEĽNÉ: akceptované bežnými osobami v bežnom živote
 • TOLEROVATEĽŇÉ: radšej nie, ale keď je treba....napr.: autonehody, letecké nešťastia...
 • NEAKCEPTOVATEĽNÉ:


Fatal Accident Rate

 • FAR – smrteľné dôsledky: jedna z metód stanovenia tolerovateľnosti úrovne rizika.
 • Podľa počtu úmrtí v rozličných podmienkach je možné stanoviť číselné hodnoty pre akceptovateľné riziko! (historický vývoj)

FAR = počet úmrtí za [math]10^8[/math] (10e8) hodín činnosti.

 • v SR: 1 osoba:
  • pracovný fond 37.5 hodiny/týždeň, 365 dní v roku (bez dovolenky):
  • 1955 hodín/rok
  • [math]10^8[/math] hodín/511415 rokov
 • 50000 zamestnancov:
  • pracovný fond [math]1.87^6[/math]hodín/týždeň
  • [math]9^8[/math] hodín/rok
  • [math]10^8[/math] hodín/10.2 rokov

Ak FAR=4, tak: 4 smrteľné úrazy na 10.2 rokov

Činnosť: FAR Individuálne ohrozenie*
Letecká doprava 0.02
Železničná doprava 3-5 0.03
Autobusová doprava 4 2
Automobil 50-60 2
Chemický priem. 4 0.5
Priemyselná výroba 8
Námorníctvo 8 9
Uhoľný priem. 10 2
Poľnohospodárstvo 10
Box 20000
Horolezectvo 4000 1.4
„sedenie“ doma 1-4
život po 75-ke 152 133

* úmrtia_za_rok × 10e-4

Veličina „FAR“ môže byť použitá pre nastavenie tolerovateľnej hranice pre výskyt konkrétneho druhu ohrozenia.


Napríklad:

V továrni sa zdržuje (nepretržite pracuje) v priemere 5 osôb pri každej „explózii“ zahynie 1 osoba FAR = 2.0

Aká je požadovaná priemerná doba medzi nehodami?

 • úmrtnosť za rok = 2e-8 × 8760 × 5 = 8.76e-4 (FAR/hod)
 • Priemerná doba medzi nehodami: 1/8.76e-4 = 1141.6 rokov

Inžinierstvo bezpečnostných systémov (bezpečnostné inžinierstvo)

Systematický prístup k návrhu a správe (manažmentu) bezpečnostných systémov zahrňuje všetky činnosti spojené so stanovením požiadaviek a návrhu BS.

Bezpečnostné funkcie
funkcie zaisťujúce bezpečnosť v ktorejkoľvek situácii
Funkčná/funkcionálna bezpečnosť
je časťou komplexnej bezpečnosti, ktorá je založená na korektnej prevádzke svojich systémov
Bts3.jpg

TUV: náhodné hardvérové alebo systematické dizajnové chyby alebo omyly vnesené ľudským faktorom nesmú vyústiť do stavu, keď chyba jednotky spôsobí poruchu s potenciálnym dôsledkom:

 • zranení alebo úmrtí osôb,
 • ohrozenia prostredia,
 • straty zariadenia alebo výrobkov.
 • jednoduché zariadenie
 • rozsiahle distribuované počítačom riadené zariadenie,
 • prístroj
 • komplexne vybavený ochranný systém.

Funkcionálna bezpečnosť je o korektnom fungovaní jednotky alebo systému navrhnutého na ochranu osôb a zariadení pred ohrozením.

Systémový prístup

 • Potrebujeme pravidlá?
 • Prečo nezostať pri všeobecne známych princípoch?
 • Kto to bude robiť? Nech to spraví dodávateľ!
 • ťažiť z predchádzajúcich vedomostí a skúseností,
 • minimalizovať možnosť výskytu chýb,
 • ukázať konkurencii dobre vykonanú prácu,
 • možnosť porovnávania problémov a ich riešení
 • zníženie závislosti na konkrétnom obsadení miest osobami
 • podpora kompatibility výrobkov a služieb
Bts4.jpg


pokrytie celoživotného cyklu aplikácie

Legislatíva

Líder: chemický priemysel (uprednostnenie samoregulácie pred zásahom vlád na základe znepokojenia obyvateľstva...

Príčiny zlepšenia BS:

 • verejnosť chce vidieť do organizácie bezpečnosti
 • cena za nehodu
 • vyššie „odmeny“ – nižšie riziko (jadrové elektrárne)
 • legislatívne požiadavky
 • komplexnosť procesov a zariadení
 • riziko nevyjasnených vzťahov
 • železničná doprava
 • zodpovednosť majiteľov, prevádzkárov a návrhárov
 • poistenia
 • programovateľné elektronické systémy

Normy:

 • TUV (1984)
 • DIN V 19250/ VDE V 0801 (D)
 • ANSI/ISA S.84.1 (USA)
 • NFPA/UL 1998
 • OSHA
 • UK HSE (Health and Safety Executive)
  • Out of Control: Why control systems go wrong and how to prevent failure www.hse.gov.uk
 • IEC 61508 98-2000
  • manažment fukcionálnej B. technické požiadavky B. dokumentácia, kompetencie
 • ISO 31000

Záver

 • Komplexný návrh zariadení vybavených BS vyžaduje širokú znalosť možných ohrození a rizík ako hlbokú znalosť navrhovaných opatrení.
 • Dôraz musí byť kladený aj na definovanie základných požiadaviek.
 • Úspešná implementácia BS závisí na zaistení kvality v procese návrhu a na kvalitnom manažmente všetkých aspektov projektu počas jeho celého životného cyklu.
 • Životný cyklus bezpečnosti dáva rámec pre návrh a manažment týchto procesov
 • Existujú normy a štandardy, ktoré predpisujú príslušné požiadavky pre každú úroveň v procese životného cyklu týchto procesov.

Slovník

Safety Instrumented System (SIS)
Zariadenie vybavené B. systémom
Hazard
Nebezpečenstvo
Risk
Riziko
FAR – Fatal Accident Rate
Intenzita smrteľných dôsledkov
Safety Life Cycle (SLC)
Životný cyklus bezpečnosti

Literatúra

 1. Kiwiki [online]. Otvorená a slobodná wiki obsahujúca študentské práce a výučbové materiály. Dostupné na <http://kiwiki.fmtnuni.sk>.
 2. SINAY, J. et al. Riziká technických zariadení, manažérstvo rizika. Košice: OTA, 1997.
 3. MAJER, I., ORAVEC, M., SINAY, J. Posudzovanie rizík. Bratislava: VVUBP, 1997.
 4. MACDONALD, D. Practical Industrial Safety, Risk Assessment, and Shutdown Systems. [s.l.]: Elsevier Science and Technology Books, 2004. ISBN 0750658045.
 5. GRIMWALD, G. et al. Risk in Technological Systems. Berlin: Springer Verlag, 2010. ISBN 978-1-84882-640-3.