Autonómny systém pre zber teplotných dát z pôdneho profilu (Zadanie)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Fm wiki.png
Fakulta Mechatroniky
Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Katedra mechatronických systémov
Študentská 1, 911 50 Trenčín, tel.: 032/74 17 503

Kms wiki.png

ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Študent: Bc. Gabriel Gašpar
Študijný program: Mechatronika
Téma: Autonómny systém pre zber teplotných dát z pôdneho profilu

Zadanie:


  1. Vypracujte prehľad použitých technológií so zameraním sa hlavne na 1WIRE, I2C, PSoC
  2. Navrhnite a realizujte obvodové zapojenie pre autonómny systém zberu teplotných dát podporujúci aspoň štyri nezávislé teplomery
  3. Vytvorte a opíšte firmvér pre navrhnuté obvodové zapojenie systému
  4. Vytvorte multiplatformovú aplikáciu pre vyhodnotenie zozbieraných teplotných dát
Pokyny k spracovaniu diplomovej práce:

Bakalársku prácu spracujte metodicky v rozsahu 40 strán textovo a vložte potrebné prílohy. Vypracovanú prácu s prílohami odovzdajte v troch vytlačených exemplároch a jednej elektronickej verzii do stanoveného termínu. Na obhajobu si pripravte prezentáciu (pdf alebo ppt). Pri riešení je potrebné vychádzať zo súčasného stavu. Pri spracovaní dodržujte STN.

Literatúra:


  1. WIRE. http://www.maxim-ic.com/design_guides/en/1_WIRE_PRODUCTS_4.pdf
  2. CYPRESS. http://www.cypress.com/
Zadávateľ: Katedra mechatronických systémov, Fakulta mechatroniky, TnUAD
Vedúci bakalárskej práce: Ing. Tomáš Páleník
Konzultant: RNDr. Peter Fabo, PhD.

V Trenčíne, 13. 1. 2010


doc. Ing. Jozef Tkáč, PhD.
Vedúci katedry KMS FM TnUAD
prof. doc. Dušan Maga, PhD.

dekan FM TnUAD