Aplikácie teórie grafov a teórie hier v rozhodovacích problémoch (Zadanie)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Fm wiki.png
Fakulta Mechatroniky
Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Katedra mechatronických systémov
Študentská 1, 911 50 Trenčín, tel.: 032/74 17 503

Kms wiki.png

ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Študent: Ľubomír Milko
Študijný program: Mechatronika
Téma: Aplikácie teórie grafov a teórie hier v rozhodovacích problémoch

Zadanie:
  1. Naštudujte si vybrané kapitoly z problematiky teórie grafov a teórie hier využiteľné pre túto bakalársku prácu.
  2. Aplikuje tieto poznatky pri návrhu algoritmu pre hier pre dvoch hráčov (dáma, šach).
  3. Vytvorte aplikáciu (v ľubovoľnom jazyku), kde aplikujete tieto algoritmy.
Pokyny k spracovaniu diplomovej práce:

Bakalársku prácu spracujte metodicky v rozsahu 40 strán textovo a vložte potrebné prílohy. Vypracovanú prácu s prílohami odovzdajte v troch vytlačených exemplároch a jednej elektronickej verzii do stanoveného termínu. Na obhajobu si pripravte prezentáciu (pdf alebo ppt). Pri riešení je potrebné vychádzať zo súčasného stavu. Pri spracovaní dodržujte STN.

Literatúra:
  1. Piotr Wróblewski , Algoritmy,Datové struktury a programovací techniky, Computer Press, 2004, ISBN 8025103439
  2. Donald E. Knuth, The Art of Computer Programming, Volumes 1–4, Addison-Wesley Professional
Zadávateľ: Katedra mechatronických systémov, Fakulta mechatroniky, TnUAD
Vedúci bakalárskej práce: Ing. Juraj Ďuďák
Konzultant: Ing. Tomáš Páleník

V Trenčíne, 6.10.2008


Ing. René Harťanský, PhD.
Vedúci katedry KMS FM TnUAD
prof. doc. Dušan Maga, PhD.

dekan FM TnUAD