Aplikácia vybraných nástrojov projektového manažérstva (Zadanie)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Fm wiki.png
Fakulta Mechatroniky
Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Katedra metrológie a manažérstva kvality
Študentská 1, 911 50 Trenčín, tel.: 032/74 17 503

Kmk wiki.png

ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Študent: Marián Šulavík
Študijný program: Manažérstvo kvality produkcie
Téma: Aplikácia vybraných nástrojov projektového manažérstva

Zadanie:
  1. Úvod
  2. Teoretické vymedzenie pojmu projektové manažérstvo
  3. Realizácia projektu
  4. Metódy a techniky projektového manažérstva
  5. Záver
Pokyny k spracovaniu bakalárskej práce:

Bakalársku prácu spracujte metodicky v rozsahu 40 strán textovo a vložte potrebné prílohy. Vypracovanú prácu s prílohami odovzdajte v troch vytlačených exemplároch a jednej elektronickej verzii do stanoveného termínu. Na obhajobu si pripravte prezentáciu (pdf alebo ppt). Pri riešení je potrebné vychádzať zo súčasného stavu. Pri spracovaní dodržujte STN.

Literatúra:
  1. MAJTÁN M.: Projektový manažment. Bratislava: 2009.291s.ISBN: 978-80-89393-05-3
  2. ROSENAU M.: Řízení projektú. Brno: 2007. 344s. ISBN : 978-80-251-1506-0
  3. DOLANSKÝ V., MĚKOTA V., NEMEC V.: Projektový management. Praha: 1996. 376s. ISBN : 80-7169-287-5
  4. ZÁVODNÝ P.: Riadenie projektov informačných systémov. Bratislava: 2006 166s. ISBN : 80-225-2230-9
Zadávateľ: Katedra metrológie a manažérstva kvality, FM TnUAD
Vedúci bakalárskej práce: RNDr. Peter Perichta, CSc.
Konzultant: RNDr. Peter Perichta, CSc.

V Trenčíne, 13. 1. 2011


Doc. Peter Ponický, PhD.
Vedúci katedry KMMK FM TnUAD
Doc. Ing. Jozef Tkáč, PhD.

dekan FM TnUAD