Aplikácia moderného nástroja manažérstva kvality v konkrétnej firme (Zadanie)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Fm wiki.png
Fakulta Mechatroniky
Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Katedra metrológie a manažérstva kvality
Študentská 1, 911 50 Trenčín, tel.: 032/74 17 503

Kmk wiki.png

ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Študent: Pavol Kubečka
Študijný program: Manažérstvo kvality produkcie
Téma: Aplikácia moderného nástroja MK v konkrétnej firme

Zadanie:
  1. úvod
  2. Analyzujte moderné nástroje MK podľa používaných špecifikácií,
  3. aplikujte metódu plánovania experimentov (DOE) v konkrétnej firme,
  4. realizujte výber typu plánu experimentu,
  5. naplánujte experimenty pre nájdenie takých hodnôt faktorov kvality produkčných procesov a produktov, ktoré zaručujú, že sa dosiahne želateľná úroveň kvality.
  6. záver
Pokyny k spracovaniu bakalárskej práce:

Bakalársku prácu spracujte metodicky v rozsahu 40 strán textovo a vložte potrebné prílohy. Vypracovanú prácu s prílohami odovzdajte v troch vytlačených exemplároch a jednej elektronickej verzii do stanoveného termínu. Na obhajobu si pripravte prezentáciu (pdf alebo ppt). Pri riešení je potrebné vychádzať zo súčasného stavu. Pri spracovaní dodržujte STN.

Literatúra:
  1. Tošenovský, J., Noskievičová, D.: Statistické metody pro zlepšování jakosti, Montanex a.s. Vydavatelsví, ČR, ISBN 80-7225-040-X
  2. Barrentine, L. B.: Introduction to Design of Experiments, A Simplified Approach, AS

Publication, USA, ISBN 0-87389-444-8


Zadávateľ: Katedra manažérstva kvality, Fakulta mechatroniky, TnUAD
Vedúci bakalárskej práce: Ing. Ján Žabka, CSc
Konzultant: Ing. Ján Žabka, CSc

V Trenčíne, 13. 1. 2011


Doc. Peter Ponický, PhD.
Vedúci katedry KMMK FM TnUAD
Doc. Ing. Jozef Tkáč, PhD.

dekan FM TnUAD