Analýza vlastností generátorov prevádzkových tokov v simulačnom prostredí NCTUns (Zadanie)

Z kiwiki
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Fm wiki.png
Fakulta Mechatroniky
Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Katedra mechatronických systémov
Študentská 1, 911 50 Trenčín, tel.: 032/74 17 503

Ki wiki.png

ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

Študent: Bc. Tomáš Gavenda
Študijný program: Mechatronika
Téma: Analýza vlastností generátorov prevádzkových tokov v simulačnom prostredí NCTUns

Zadanie:
  1. Overte korektnosť implementácie generátorov prevádzkových tokov používaných v simulačnom prostredí NCTUns.
  2. Pozornosť venujte najmä zdrojovým súborom stcp.c; rtcp.c; rtg.c a stg.c
  3. Aplikujte niektorý z generátorov prevádzkových tokov vo vami navrhnutom simulačnom experimente v rámci siete OBS
Pokyny k spracovaniu diplomovej práce:

Diplomová práca pozostáva z textovej časti (elaborátu), výpočtov a grafických prác. Musí byť vypracovaná tak, aby poskytla dostatočný obraz o študentovej spôsobilosti. Diplomovú prácu odovzdajte s prílohami trikrát v tlačenej a trikrát v elektronickej podobe.

Literatúra:
  1. Abdelouahab, A.: On the support of multimedia traffic over optical burst-switched networks. Information technology journal 5(6): 1012-1017. 2006. ISSN 1812-5638
  2. Wang,S.Y.- Chou,C.L.- Huang,C.H.- Hwang,C.C.- Yang,Z.M.- Chiou, C.C. – Lin, C.C.: The design and implementation of the NCTUns 1.0 network simulator. Computer networks, 42: 175-197
  3. Verma, S.- Chaskar, H.- Ravikanth, R.: Optical burst switching: A viable solution for terabit IP backbone. IEEE network magazine. Vol.14, No.6, pp. 48-53, november 2000.
Zadávateľ: Katedra informatiky, Fakulta mechatroniky, TnUAD
Vedúci diplomovej práce: Ing. Ján Žabka, CSc.
Konzultant: Ing. Ján Žabka, CSc.

V Trenčíne, 7. 10. 2009


Ing. Ján Žabka, CSc.


Vedúci katedry KI FM TnUAD

prof. Ing. Dušan Maga, PhD.

dekan FM TnUAD

Osobné nástroje
Menné priestory

Varianty
Operácie
Navigácia
Rýchle linky
Nástroje
Tlačiť/exportovať