Analýza podnikových procesov vo vybranej organizácii (Zadanie)

Z Kiwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Fm wiki.png
Fakulta Mechatroniky
Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Katedra metrológie a manažérstva kvality
Študentská 1, 911 50 Trenčín, tel.: 032/74 17 503

Kmk wiki.png

ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Študent: Jana Tordová
Študijný program: Manažérstvo kvality produkcie
Téma: Analýza podnikových procesov vo vybranej organizácii

Zadanie:
 1. úvod,
 2. procesy, subprocesy a činnosti vo výrobných inštitúciách,
 3. výkonnosť procesov a jej zvyšovanie,
 4. identifikácia a analýza procesov v uvedenej spoločnosti,
 5. ukazovatele výkonnosti procesov a jej meranie,
 6. monitorovanie, mapovanie a analýza procesov v organizácii,
 7. návrh inovovaného usporiadania súboru procesov a ich vyhodnotenie,
 8. závery a prínosy.
Pokyny k spracovaniu bakalárskej práce:

Bakalársku prácu spracujte metodicky v rozsahu 40 strán textovo a vložte potrebné prílohy. Vypracovanú prácu s prílohami odovzdajte v troch vytlačených exemplároch a jednej elektronickej verzii do stanoveného termínu. Na obhajobu si pripravte prezentáciu (pdf alebo ppt). Pri riešení je potrebné vychádzať zo súčasného stavu. Pri spracovaní dodržujte STN.

Literatúra:
 1. Gitlow, H.,Gitlow, S.,Oppenheim, A., Oppenheim, R., Tools and Methods for the Imrovement of Quality, IRWIN, 1989, Boston, ISBN 0-256-05680-3,
 2. Wagner, J., Měrení výkonnosti, jak Měrit, vyhodnocovat a využívat informace podnikové výkonnosti. 1. vyd., Praha, Grada Publishing, 2009, ISBN 97880-247-2924-4
 3. Grasseová, M. a kol., Procesní řízení ve veřejném a soukromém sektoru, Computer Press, Brno, 2008, ISBN 978-80-251-1987-7
Zadávateľ: Katedra manažérstva kvality, Fakulta mechatroniky, TnUAD
Vedúci bakalárskej práce: doc. Ing. Peter Ponický, CSc.
Konzultant: doc. Ing. Peter Ponický, CSc.

V Trenčíne, 13. 1. 2011


Doc. Peter Ponický, PhD.
Vedúci katedry KMMK FM TnUAD
Doc. Ing. Jozef Tkáč, PhD.

dekan FM TnUAD