STM32F030:USART

Z kiwiki
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Obsah

Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter

V mikrokontroléri STM32F030C4 je k dizpozícii 1 USART port. Je možné konfigurovať piny, na ktorých bude pripojený.

 1. kofigurácia: PA9 (Tx), PA10 (Rx)
 2. kofigurácia: PA2 (Tx), PA3 (Rx)
 3. kofigurácia: PA14 (Tx), PA15 (Rx)

Ako pracovať s USART

 1. Je potrebné povoliť hodinový signál pre perifériu USART nasledovne: RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE)
 2. Pre GPIO piny použité pre USART je potrebné taktiež povoliť časovanie: RCC_AHBPeriphClockCmd(...)
 3. Alternatívne funkcie:
  • Pomocou funkcie GPIO_PinAFConfig() prepojiť pin s požadovanou alternatívnou funkciou.
  • Nastaviť požadovaný GPIO pin ako alternatívnu funkciou pomocou zápisu: GPIO_InitStruct->GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF.
  • Zavolať inicializačnú funkciu GPIO_Init().
 4. Nastaviť baudovú rýchlosť, dĺžku slova, stop bit, prioritu, hardvérovú kontrolu prenosu a režim (prijímač/vysielač) komunikácie pomocou funkcie USART_Init()
 5. Pre sybchrónny režim, povoliť časovanie, nastaviť polaritu, fázu a nastavenie posledného bitu pomocou funkcie USART_ClockInit().
 6. Pre povolenie prerušenia od USART je potrebné nastaviť vektor prerušenia pomocou funkcie NVIC_Init(...) a zaregistrovať oblsluhu prerušenia pomocou USART_ITConfig(...)
 7. Ak je potrebé DMA
  • Nastaviť DMA prenos pomocou funkcie DMA_Init().
  • Aktivovať požadovaný kanál pomocou funkcie USART_DMACmd().
 8. Povoliť rozhranie USART pomocou funkcie USART_Cmd().
 9. Ak sa použije režim DMA, povoliť DMA pomocou funkcie DMA_Cmd().

Často používané štruktúry a funkcie

USART_InitTypeDef
štruktúra pre nastavenie USART.
typedef struct
{
 // Nastavuje baudovú rýchlosť. Hodnota môže byť: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, ...
 uint32_t USART_BaudRate;
 // definuje počet bitov v prijatom/odoslanom slove. Možné hodnoty: USART_WordLength_7b, USART_WordLength_8b, USART_WordLength_9b 
 uint32_t USART_WordLength;
 // definuje počet stop bitov. Táto hodnota sa započítava do dĺžky slova. Možné hodnoty: USART_StopBits_1, USART_StopBits_2, USART_StopBits_1%5 
 uint32_t USART_StopBits;
 // definuje typ paritu v prenášanom slove. Možné hodnoty: USART_Parity_No, USART_Parity_Even, USART_Parity_Odd
 uint32_t USART_Parity;
 // definuje smer komunikácie (príjem/vysielanie). Možné hodnoty: USART_Mode_Rx, USART_Mode_Tx 
 uint32_t USART_Mode; 
 // nastavuje/zakazuje hardvérové riadenie komunikácie. Hodnoty: USART_HardwareFlowControl_None, ..._RTS, ..._CTS, ..._RTS_CTS
 uint32_t USART_HardwareFlowControl;
} USART_InitTypeDef;

Poznámka: Hodnota USART_StopBits je súčasťou hodnoty USART_WordLength. To znamená, ža ak chceme slovo dlhé 8bit a jeden stop bit, potom treba nastaviť parameter USART_WordLength na hodnotu 9 (USART_WordLength_9b)

void USART_Init
inicializuje rozhranie USART
/**
 *     Nastaví rozhranie USART na hodnoty určené štruktúrou USART_InitTypeDef.
 * @param USARTx: Rozhranie USART, ktoré sa bude nastavovať. Pre STM32F0 je iba USART1
 * @param USART_InitStruct: ukazateľ na štruktúru USART_InitTypeDef obsahujúcu nastavenie rozhrania USART
 */
void USART_Init(USART_TypeDef *USARTx,USART_InitTypeDef *USART_InitStruct);
void USART_Cmd
Aktivácia rozhrania USART
/**
 *     Povolí alebo zakáže rozhranie USART
 * @param USARTx: Rozhranie USART, ktoré sa bude nastavovať. Pre STM32F0 je iba USART1
 * @param NewState: nový stav rozhrania USART
 *     hodnota môže byť: ENABLE alebo DISABLE.
 * @retval None
 */
void USART_Cmd(USART_TypeDef* USARTx, FunctionalState NewState)
void USART_SendData
na rozhranie USART odošle dáta
/**
 *     Odošle jeden bajt cez rozhranie USART
 * @param USARTx: Rozhranie USART, ktoré sa bude nastavovať. Pre STM32F0 je iba USART1
 * @param Data: hodnota, ktorá sa odošle
 * @retval None
 */
void USART_SendData(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t Data)
uint16_t USART_ReceiveData
príjem dát
/**
 *     Vráti naposledy prijaté dáta
 * @param USARTx: Rozhranie USART, ktoré sa bude nastavovať. Pre STM32F0 je iba USART1
 * @retval Prijaté dáta (1Byte)
 */
uint16_t USART_ReceiveData(USART_TypeDef* USARTx)

Príznaky prenosu

Stav rozhrania USART je možné monitorovať pomocou hodnôt nasledujúcich príznakov. Hodnoty príznakov sa dajú vyčítať funkciou USART_GetFlagStatus.

 • USART_FLAG_RXNE - príznak neprázdneho prijímacieho registra
 • USART_FLAG_IDLE - príznak nečinnosti linky
 • USART_FLAG_ORE - príznak OverRun
 • USART_FLAG_NE - príznak chyby spôsobenej zašumením dát (Noise Error).
 • USART_FLAG_FE - príznak chyby prijatého rámca (Framming Error)
 • USART_FLAG_PE - príznak chyby parity (Parity Error)
 • USART_FLAG_TC - príznak ukončenia prenosu (Transmission Complete)
 • USART_FLAG_TXE - príznak prázdneho vysielacieho registra
 • USART_FLAG_CTS - príznak zmeny bitu CTS
 • USART_FLAG_RTO - príznak dosiahnutia max. času pre príjem (Receive TimeOut)
 • USART_FLAG_BUSY - príznak zaneprázdnenia

Príklady

Jednoduché posielanie znakov

Zadanie: Na rozhranie USART1 sa budú postupne posielať všetky čitateľné znaky tabuľky ASCII.

Riešenie: Rozhranie USART nastavíme nasledovne:

 • rýchlosť 19200 baud/s
 • dĺžka slova = 8 bit + 1 stop bit
 • parita = párna

Čitateľné znaky sú v tabuľke ASCII od 32 po 127

void GPIO_Configuration(void)
{
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
 
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
 
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_1); // USART1 TX
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_1);
}
 
void USART_Configuration(void)
{
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
 
  USART_InitTypeDef USART_InitStructur;
  USART_InitStructur.USART_BaudRate = 19200;
  USART_InitStructur.USART_WordLength = USART_WordLength_9b;
  USART_InitStructur.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  USART_InitStructur.USART_Parity = USART_Parity_Even;
  USART_InitStructur.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  USART_InitStructur.USART_Mode = USART_Mode_Tx;
  USART_Init(USART1, &USART_InitStructur);
  USART_Cmd(USART1,ENABLE);
}
 
void delay (int a);
 
int main(void)
{
  GPIO_Configuration();
  USART_Configuration();
  uint8_t ascii_znak=0;
  while(1)
  {
    USART_SendData(USART1, ascii_znak+32); 
    //pokiaľ sa znak neodoslal, tak čakám
    while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);
    ascii_znak++;
    // znaky budem cykliť o 0 (+32) do 95 (+32), teda od 32 po 127
    ascii_znak %= 95;
    //len kvoli spomaleniu programu
    delay(2000);
  }
}
 
void delay (int a)
{  volatile int r,s=0;
  for (r=0 ; r < a ; r++){
    s++;
  }
  return;
}

Posielanie a príjem znaku

Zadanie: Program bude na rozhraní USART1 očakávať jednotlivé znaky. Po prijatí znaku, tento znak odošle naspäť.

Riešenie:

 • Rozhranie USART nastavíme ako v predchádzajúcom príklade
 • Rozhranie USART bude teraz vstupno/výstupné
void GPIO_Configuration(void)
{
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
 
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
 
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_1); // USART1 TX
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_1);
}
 
void USART_Configuration(void)
{
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
 
  USART_InitTypeDef USART_InitStructur;
  USART_InitStructur.USART_BaudRate = 19200;
  USART_InitStructur.USART_WordLength = USART_WordLength_9b;
  USART_InitStructur.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  USART_InitStructur.USART_Parity = USART_Parity_Even;
  USART_InitStructur.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  // zmena je tu: rozhranie je obojsmerné
  USART_InitStructur.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  USART_Init(USART1, &USART_InitStructur);
  USART_Cmd(USART1,ENABLE);
}
 
int main(void)
{
  GPIO_Configuration();
  USART_Configuration();
  uint8_t ascii_znak=0;
  while(1)
  {
    // čakanie ja príjem znaku - čakáme pokiaľ je prázdny prijímací register
    while(1){
      if(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_RXNE) == SET){
        // načítanie 1 znaku
        ascii_znak = USART_ReceiveData(USART1);
        break;
      }
    }
    // odoslanie znaku
    USART_SendData(USART1, ascii_znak);
    while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);
  }
}

Vylepšená komunikácia

Zadanie: Program bude na rozhraní USART1 očakávať jednotlivé znaky - malé písmená abecedy. Po prijatí znaku odošle naspäť toto písmeno ako veľké. Iné ako malé písmená budeme ignotrovať. Príjem znakov sa bude riešiť v samostatnom prerušení.

Riešenie:

 • V tabuľke ASCII:
  • malé písmená: 97 - 122
  • veľké písmená: 65 - 90
 • Pre príjem znaku je potrebné zaregistrovať obsluhu rozhrania USART v prerušení.
  • Prerušenie sa vyvolá, ak sa na rozhraní USART objaví znak

Poznámky ku kódu

 • konfigurácia vektora prerušenia - NVIC_Configuration
 • Obsluha prerušenia rozhrania USART - USART1_IRQHandler
  • vykonávame akciu, len ak sú v prijímacom registri nejaké dáta
  • flag_received - príznak, že bol prijatý znak
uint8_t ascii_znak=0;
 
void GPIO_Configuration(void)
{  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_1); // USART1 TX
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_1);
}
 
void USART_Configuration(void)
{  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
  USART_InitTypeDef USART_InitStructur;
  USART_InitStructur.USART_BaudRate = 19200;
  USART_InitStructur.USART_WordLength = USART_WordLength_9b;
  USART_InitStructur.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  USART_InitStructur.USART_Parity = USART_Parity_Even;
  USART_InitStructur.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  USART_InitStructur.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  USART_Init(USART1, &USART_InitStructur);
  USART_Cmd(USART1,ENABLE);
  // ZMENA: povolíme prerušenie pri udalosti "prázdny prijímací register"
  // obsluha tejto udalosti bude vo funkcii USART1_IRQHandler
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
}
 
void NVIC_Configuration()
{  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
}
 
// automaticky sa sputí pri príznaku USART_IT_RXNE
void USART1_IRQHandler(void)
{
  if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) == SET)
  {  // nacitanieznaku
    ascii_znak = USART_ReceiveData(USART1);
    // info, že sme načítali znak
    flag_received = 1;
  }
}
 
/**     Skonvertuje malé písmeno na veľké. Písmeno je uložené v globálnej premennej ascii_znak
 *     Ak nie je ascii_znak malé písmeno, nič sa nerobí.
 * @return 1 - ak bol ascii_znak malé písmeno, inak 0
 */
uint8_t kontrola_znaku(){
  if(ascii_znak>=97 && ascii_znak<=122){
    ascii_znak -= 32;
    return 1;
  }
  return 0;
}
 
int main(void)
{
  GPIO_Configuration();
  USART_Configuration();
  NVIC_Configuration();
 
  while(1)
  {  // ak boli prijaté dáta
    if(flag_received)
    {
      // bude sa odosialať odpoveď, iba ak vráti funkcia kontrola_znaku hodnotu 1
      if(kontrola_znaku()==1){
        USART_SendData(USART1, ascii_znak);
        while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);
        // po odoslaní vynulujeme príznak
        flag_received = 0;
      }
    }
  }
}


Vylepšená komunikácia 2

Zadanie: Zadanie rovnaké ako "Vylepšená komunikácia". Odosielanie bude prebiehať v prerušení rozhrania USART

Poznámky ku kódu

 • Zmeny sa týkajú obsluhy prerušenia rozhrania USART:
  • spracovanie príznaku USART_IT_RXNE je rovnaké
  • spracovanie príznaku USART_IT_TXE:
   • príznak sa vyvolá manuálne z hlavnej slučky main
   • odošle sa jeden znak
   • zakáže sa prerušenie s príznakom USART_IT_TXE, pretože už nie je čo odosielať
uint8_t ascii_znak=0;
 
void GPIO_Configuration(void)
{  
/*
 * rovnaké ako v predchádzajúcom príklade
 */
}
 
void USART_Configuration(void)
{  
/*
 * rovnaké ako v predchádzajúcom príklade
 */
}
 
void NVIC_Configuration()
{ 
/*
 * rovnaké ako v predchádzajúcom príklade
 */
}
 
void USART1_IRQHandler(void)
{
  if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) == SET)
  {  ascii_znak = USART_ReceiveData(USART1);
    flag_received = 1;
  }
  // Vyvolá sa okamžite po povolení príznaku USART_IT_TXE v hlavnej slučke
  // pretože vysielací register je prázdny - môžeme teda vysielať
  if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TXE) != RESET)
  {  USART_SendData(USART1, ascii_znak);
    while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);
    flag_received = 0;
    USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, DISABLE);
  }
}
 
uint8_t kontrola_znaku(){
/*
 * rovnaké ako v predchádzajúcom príklade
 */
}
 
int main(void)
{
  GPIO_Configuration();
  USART_Configuration();
  NVIC_Configuration();
 
  while(1)
  {  
    if(flag_received)
    {
      if(kontrola_znaku()==1)
      {
        USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE);
      }
    }
  }
}
Osobné nástroje
Menné priestory

Varianty
Operácie
Navigácia
Rýchle linky
Nástroje
Tlačiť/exportovať