STM32F030:RCC

Z kiwiki
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Obsah

Reset and Clock Control

Knižnica RCC poskytuje nasledovné možnosti:

 • nastavenie interného alebo externého hodinového signálu
 • konfigurácia častí PLL, CSS a MCO
 • časovanie zberníc AHB, APB a systémovej zbernice

Definícia pojmov

PLL
Phase-Locked Loop. Fázový záves generuje výstupný signál, ktorého fáza závisí na fáze vstupného, „referenčného“, signálu. Obvod porovnáva fázu vstupného signálu s fázou signálu produkovaného oscilátorom a frekvenciu oscilátora upravuje, aby sa fázy zhodovali. Zdroj hodinového sygnálu pre systémové hodiny.
CSS
Clock security system. Bezpečnostný prvok pri práci s externým oscilátorom. Ak sa vyskytne chyba s oscilátorom HSE, potom je tento oscilátor automaticky zakázaný a je vygenerované prerušenie CSSI
CSSI
Clock Security System Interrupt. Prerušenie od CSS
MCO
Microcontroller Clock Output. Poskytuje hodinový výstup z častí SYSCLK, HSI. HSI14, LSI, HSE, LSE, PLL na pin PA8
AHB
Advanced High-performance Bus. Vysokorýchlostná zbernica na ktorú sú pripojené časti: GPIO porty, jardo MCU, FLASH, SRAM, RRC, CRC
APB
Advanced Peripheral Bus. Zbernice pre prefiférie (nižšia rýchlosť). Spája časti: časovače, USART, I2C, RTC, IWDG, SPI
HSE
High Speed External. Externý zdroj rýchleho hodinového signálu. Frekvencia: od 4 do 32 MHz
HSI
High Speed Internal. Interný zdroj rýchleho hodinového signálu. Frekvencia: 8 MHz
HSI14
High Speed Internal for ADC. Interný zdroj rýchleho hodinového signálu pre prevodník ADC. Frekvencia: 14 MHz
LSI
Low Speed Internal. Interný kryštál 40kHz. Použitie pre IDWG alebo hodiny reálneho času (RTC)
LSE
Low Speed External. 32kHz externý oscilátor hodiny reálneho času (RTC)


Schéma časovania v STM32F0

Stm32f030 clock2.png

Blok RCC s výpisom riadiacich funkcií zo štandardnej knižnice


Ako pracovať s RRC

 • Po zapnutí/resete je MCU taktované z HSI (8MHz). Všetky periférie okrem internej SRAM, FLSH a SWD sú vypnuté.
  • Pre zbernice AHB a APB nie sú definované žiadne násobiče frekvencie. Všetky periférie idú na 8MHz.
  • Všetky periférie okrem SRAM a FLASH majú vypnuté časovanie
  • všetky piny GPIO okrem pinov SWD sú v stave "vstup"

Odporúčaný postup konfigurácie hodín:

 • Konfigurácia zdroja hodín pre systémové hodiny (v prípade, že je potrebná oná frekvencia ako 8MHz),
 • Nastavenie požadovanej frekvencie pre systémové hodiny,
 • nastavenie násobičov pre zbernice AHB a APB
 • povoliť hodinový signál pre periférie, ktoré sa budú používať,
 • nastaviť zdroj hodín pre periférie, ktoré nie sú odvodené od systémových hodín: ADC, CEC, I2C, USART, RTC a IWDG

Často používané štruktúry a funkcie

void RCC_DeInit(void)
Reset nastavenia hodín
/**
 * Resetuje hodiny RCC do prednastaveného stavu:
 *   HSI: aktívne, použité ako zdroj systémových hodín
 *   HSI14, HSE, PLL: vypnuté
 *   AHB, APB násobič: nastavený na 1.
 *   CSS, MCO: vypnuté
 *   všetky prerušenia sú zakázané
 * Táto funkcia nemení nastanie: periférych hodín, LSI, LSE a RTC
 */
void RCC_DeInit(void)
RCC_HSEConfig(RCC_HSE)
Konfigurácia externého hodinového signálu HSE
/**
 * Poznámky
 *  Stav HSE nemôže byť zmenený ak je používaný priamo cez PLL a systémové
    hodiny. V tomto prípade je potrebné vybrať iný zdroj pre systémové hodiny
    a potom zmeniť stav HSE.
 *  HSE je zastavené keď zariadenie vchádza do režimu STOP alebo STANDBY.
 *  Táto funkcia resetuje bit CSSON, takže ak bolo povolené CSS, je potrebné 
    ho znova povoliť po zavolaní tejto funkcie.
 * Parametre: RCC_HSE - nový stav HSE. Môže mať hodnoty:
 *       RCC_HSE_OFF: vypne HSE oscilátor. príznak HSERDY bude 0 po 6-tich cykloch oscilátora HSE
 *       RCC_HSE_ON: zapne HSE oscilátor
 *       RCC_HSE_Bypass: HSE oscilátor bude nahradený externými hodinami
 */
void RCC_HSEConfig(uint8_t RCC_HSE)
RCC_HSICmd(NewState)
Zapne/vypne interný oscilátor HSI
/**
 * Poznámky
 *  Stav HSI nemôže byť zmenený ak je používaný priamo cez PLL a systémové
    hodiny. V tomto prípade je potrebné vybrať iný zdroj pre systémové hodiny
    a potom zmeniť stav HSI.
 *  HSI je zastavené keď zariadenie vchádza do režimu STOP alebo STANDBY.
 * parameter NewState: nový stav HSI.
 *     Parameter môže mať hdonotu ENABLE alebo DISABLE.
 * poznámka: keď je HSI zastavené príznak HSIRDY zmení stav na 0 po 6-tich taktoch HSI oscilátora.
 */
void RCC_HSICmd(FunctionalState NewState)
RCC_LSEConfig(RCC_LSE)
konfigurácia externého nízkofrekvenčného oscilátora LSE
/**
 * Poznámky:
 *  Po resete je LSE zakázaný, preto sa jeho stav dá meniť až po povolení.
   LSE sa povolí pomocou funkcie PWR_BackupAccessCmd(ENABLE).
 *  Po povolení LSE je potrebné počkať na príznak LSERDY, ktorý indikuje že
   hodiny LSE sú stabilné. 
 * parameter RCC_LSE: definuje nový stav LSE. Môže mať hdonoty
 *      RCC_LSE_OFF: vypne LSE oscilátor, príznka LSERDY sa vynyluje po 6-tich cykloch LSE
 *      RCC_LSE_ON: zapne LSE oscilátor
 *      RCC_LSE_Bypass: LSE oscilátor je nahradený externými hodinami
 */
void RCC_LSEConfig(uint32_t RCC_LSE)
RCC_LSICmd(NewState)
Zapne/vypne interný oscilátor LSI
/**
 * Poznámky
 *  Po povolení LSI je potrebné počkať na príznak LSIRDY, ktorý indikuje, že LSI je stabilný.
 *  LSI sa nedá zakázať ak beží IDWG
 * parameter NewState: nový stav LSI.
 *     Parameter môže mať hdonotu ENABLE alebo DISABLE.
 * poznámka: keď je LSI zastavené príznak LSIRDY zmení stav na 0 po 6-tich taktoch LSI oscilátora.
 */
void RCC_LSICmd(FunctionalState NewState)
RCC_PLLCmd(NewState)
zapne/vypne PLL
/**
 * Poznámky
 *  Po povolení PLL je potrebné počkať na príznak PLLRDY, ktorý indikuje, že PLL je stabilný.
 *  PLL sa nedá zakázať ak je použitý ako zdroj pre systémové hodiny.
 *  PLL je hardvérovom zakázaný keď MCU ide do stavu STOP alebo STANDBY
 * Parameter NewState: nový stav PLL. Môže mať hodnoty ENABLE alebo DISABLE
 */
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource, RCC_PLLMul)
Konfiguruje zdroj PLL a násobiť frekvencie
/**
 * Poznámka: Funkcia môže byť použitá len keď je PLL vypnuté.
 *
 * Parameter RCC_PLLSource: špecifikuje zdroj pre PLL. Ako zdroj pre PLL je
 *       RCC_PLLSource_HSI_Div2: HSI oscilátor
 *       RCC_PLLSource_PREDIV1: blok PREDIV1
 *       RCC_PLLSource_HSI48: HSI48 oscilátor (len pre STM32F072)
 *       RCC_PLLSource_HSI: HSI hodiny (len pre STM32F072)
 * Parameter RCC_PLLMul: určuje násobič frekvencie pre PLL.
 *     Možné hodnoty: RCC_PLLMul_x kde x:[2,16] 
 */
void RCC_PLLConfig(uint32_t RCC_PLLSource, uint32_t RCC_PLLMul)

Systémová zbernica, AHB a APB zbernica

Pre systémový hodinový signál (SYSCLK) môžu byť použité viaceré zdroje: HSI, HSE alebo PLL. Hodiny pre zbernicu AHB (HCLK) sú odvodené od systémových hodín cez konfigurovateľný delič frekvencie. Tento signál je použitý pre tajtovanie CPU, pamäti a periférií namapovaných na zbernicu AHB (DMA a GPIO). Hodiny pre zbernicu APH (PCLK) sú odvodené zo signálu AHB cez delič frekvencie. Pomocou funkcie "RCC_GetClocksFreq()" je možné získať frekvencie týchto hodín.

Všetky hodiny pre periférie sú odvodené od systémových hodín (SYSCLK) okrem nasledujúcich:

 • hodiny pre ADC, ktoré sú odvodené od HSI14 alebo APB (APB podelené deličom 2 alebo 4)
 • hodiny CEC odvodené od LSE alebo HSI/244
 • hodiny pre I2C sú odvodené od HSI alebo SYSCLL
 • hodiny pre USART sú odvodené od HSI, SYSCLK, APB alebo LSE
 • hodiny pre RTC/LCD sú odvodené od LSE, LSI alebo 2MHz HSE_RTC. Frekvencia SYSCLK musí byť väčšia alebo rovná ako RTC/LCD frekvencia.
 • hodiny pre IDWG používajú vždy hodiny LSI

Maximálna ffrekvencia SYSCLK, HCLK a OCLK je 48 MHz. V závislosti od maximálnej frekvencie je pre FLASH udávaný čas čakania nasledujúce:

 • 0 < HCLK <= 24 MHz : stav čakania = 1 cyklus CPU (0WS)
 • 24 < HCLK <= 48 MHz : stav čakania = 2 cykly CPU (1WS)

Po resete je zdroj SYSCLK nastavený HSI (8MHz), 0WS, prednačítanie (prefetch) je zakázané.

Často používané štruktúry a funkcie

RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource)
Konfigurácia systémových hodín SYSCLK
/**
 * Hodiny HSE sú použité ako systémové hodiny SYSCLK po reštarte,
 * zobudenia sa zo stavov STOP a STNADBY. Taktiež v prípade, že
 * zlyhá HSE.
 * Prepnutie medzi zdrojmi signálov je úspešné len vtedy ak je požadovaný
 * zdroj hodín pripravený. Pomocou funkcie RCC_GetSYSCLKSource() sa dá zistiť
 * či zmena zdroja signálu prebehla.
 * Parameter RCC_SYSCLKSource: špecifikuje nový zdroj hodín. Možné hodnoty:
 *      RCC_SYSCLKSource_HSI
 *      RCC_SYSCLKSource_HSE
 *      RCC_SYSCLKSource_PLLCLK
 *      RCC_SYSCLKSource_HSI48 (len pre STM32F072)
 */
void RCC_SYSCLKConfig(uint32_t RCC_SYSCLKSource)
RCC_GetSYSCLKSource()
vráti zdroj hodinového signálu
/**
 * Ako návratové hodnota je kód zdroju signálu:
 *      - 0x00: zdroj hodín je HSI
 *      - 0x04: zdroj hodín je HSE
 *      - 0x08: zdroj hodín je PLL
 *      - 0x0C: zdroj hodín je HSI48
 */
uint8_t RCC_GetSYSCLKSource(void)
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK)
Konfigurácia hodín AHB (HCLK)
/**
 * Parameter RCC_SYSCLK: definuje delič pre frekvenciu AHB. Hodnoty parametra RCC_SYSCLK:
 *      RCC_SYSCLK_Div1:  AHB clock = SYSCLK
 *      RCC_SYSCLK_Div2:  AHB clock = SYSCLK/2
 *      RCC_SYSCLK_Div4:  AHB clock = SYSCLK/4
 *      RCC_SYSCLK_Div8:  AHB clock = SYSCLK/8
 *      RCC_SYSCLK_Div16: AHB clock = SYSCLK/16
 *      RCC_SYSCLK_Div64: AHB clock = SYSCLK/64
 *      RCC_SYSCLK_Div128: AHB clock = SYSCLK/128
 *      RCC_SYSCLK_Div256: AHB clock = SYSCLK/256
 *      RCC_SYSCLK_Div512: AHB clock = SYSCLK/512
 */
void RCC_HCLKConfig(uint32_t RCC_SYSCLK)
RCC_PCLKConfig(RCC_HCLK)
Konfigurácia hodín APB (PCLK)
/**
 * Parameter RCC_HCLK: definuje delič pre frekvenciu APB:
 *      RCC_HCLK_Div1: APB clock = HCLK
 *      RCC_HCLK_Div2: APB clock = HCLK/2
 *      RCC_HCLK_Div4: APB clock = HCLK/4
 *      RCC_HCLK_Div8: APB clock = HCLK/8
 *      RCC_HCLK_Div16: APB clock = HCLK/16
 */
void RCC_PCLKConfig(uint32_t RCC_HCLK)

Konfigurácia časovačov periférií

 • po reštarte zariadenia, alebo zobudenia zo stavu STANDBY sú všetky hodiny periférií v stave OFF okrem internej SRAM, FLASH a SWD. Pred použitím zvolenej periférie je potrebné povoliť hodinový signál v danej periférii. Toto sa urobí pomocou funkcie RCC_AHBPeriphClockCmd(), RCC_APB2PeriphClockCmd() alebo RCC_APB1PeriphClockCmd().
 • pre resetovanie konfigurácie časovania periférie sa použijú funkcie: RCC_AHBPeriphResetCmd(), RCC_APB2PeriphResetCmd() alebo RCC_APB1PeriphResetCmd()

Často používané štruktúry a funkcie

RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph, NewState): povoľuje/zakazuje taktovanie periférií na AHB

/**
 * Parameter RCC_AHBPeriph: definuje AHB perifériu, s ktorou sa bude pracovať:
 *       RCC_AHBPeriph_GPIOA
 *       RCC_AHBPeriph_GPIOB
 *       RCC_AHBPeriph_GPIOC
 *       RCC_AHBPeriph_GPIOD
 *       RCC_AHBPeriph_GPIOE (len pre STM32F072)
 *       RCC_AHBPeriph_GPIOF
 *       RCC_AHBPeriph_TS
 *       RCC_AHBPeriph_CRC
 *       RCC_AHBPeriph_FLITF: funguje le v prípade, keď je FLASH v režime "power down"
 *       RCC_AHBPeriph_SRAM
 *       RCC_AHBPeriph_DMA1
 * Parameter NewState: definuje stav hodín pre vybranú perifériu
 *     možné hodnoty: ENABLE, DISABLE.
 */
void RCC_AHBPeriphClockCmd(uint32_t RCC_AHBPeriph, FunctionalState NewState)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph, NewState)
povoľuje/zakazuje taktovanie periférií na APB (APB2)
/**
 * Parameter RCC_APB2Periph: definuje APB2 perifériu, s ktorou sa bude pracovať: 
 *       RCC_APB2Periph_SYSCFG
 *       RCC_APB2Periph_ADC1
 *       RCC_APB2Periph_TIM1
 *       RCC_APB2Periph_SPI1
 *       RCC_APB2Periph_USART1
 *       RCC_APB2Periph_TIM15
 *       RCC_APB2Periph_TIM16
 *       RCC_APB2Periph_TIM17
 *       RCC_APB2Periph_DBGMCU
 * Parameter NewState: definuje stav hodín pre vybranú perifériu
 *     možné hodnoty: ENABLE, DISABLE.
 */
void RCC_APB2PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB2Periph, FunctionalState NewState)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph,NewState)
povoľuje/zakazuje taktovanie periférií na APB (APB1)
/**
 * Parameter RCC_APB1Periph: definuje APB1 perifériu, s ktorou sa bude pracovať: 
 *      RCC_APB1Periph_TIM2 (len pre STM32F051 a STM32F072)
 *      RCC_APB1Periph_TIM3
 *      RCC_APB1Periph_TIM6
 *      RCC_APB1Periph_TIM14
 *      RCC_APB1Periph_WWDG
 *      RCC_APB1Periph_SPI2
 *      RCC_APB1Periph_USART2
 *      RCC_APB1Periph_I2C1
 *      RCC_APB1Periph_I2C2
 *      RCC_APB1Periph_PWR
 *      RCC_APB1Periph_DAC (len pre STM32F051 a STM32F072)
 *      RCC_APB1Periph_CEC (len pre STM32F051, STM32F042, STM32F072)
 * Parameter NewState: definuje stav hodín pre vybranú perifériu
 *     možné hodnoty: ENABLE, DISABLE.
 */
void RCC_APB1PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB1Periph, FunctionalState NewState)

Príklady

Maximálna frekvencia

Zadanie: nakonfigurujte MCU na max. frekvenciu 48MHz

Riešenie: Toto nastavenie dosiahneme pomocou funkcie RCC_SYSCLKConfig. Program bude v pravidelných intervaloch posielať na sériový port informáciu o hodnote SYSCLK.

Vzorový výstup zo sériového terminála:

f1=....
výstup v hex formáte:
46 31 3D 02 dc 60 00

Tento text sa stále opakuje. Dôležité sú posledné 4 znaky: 02 dc 60 00. Prevodom do desiatkovej sústavy získame 48 000 000.

#include "stm32f0xx.h"
 
void delay (int a);
void system_init(void);
void sendData(char d);
void sendFreqInfo();
void RRC_Configuration();
void GPIO_Configuration(void);
void USART_Configuration(void);
 
int main(void){
  system_init();
 
  while (1){
    sendFreqInfo();
    delay(1600000);
  }
}
 
void system_init(void){
  RRC_Configuration();
  GPIO_Configuration();
  USART_Configuration();
}
 
void RRC_Configuration(){
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
 
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_OFF);
  RCC_DeInit();
  // HSI/2 = 4 Mhz * 12 = 48 MHz
  RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2, RCC_PLLMul_12);
  // PLL je po resete zakazane, povolime ho
  RCC_PLLCmd(ENABLE);
  // nastav PLL sko systemove hodiny
  RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  // je potrebne zavolat po zmene konfguracie hodin!!!
  SystemCoreClockUpdate();
 
}
 
void GPIO_Configuration(void){
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
 
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
 
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_1); // USART1 TX
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_1);
}
 
void USART_Configuration(void){
  USART_InitTypeDef USART_InitStructur;
  USART_InitStructur.USART_BaudRate = 9600;
  USART_InitStructur.USART_WordLength = USART_WordLength_9b;
  USART_InitStructur.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  USART_InitStructur.USART_Parity = USART_Parity_Even;
  USART_InitStructur.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  USART_InitStructur.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  USART_Init(USART1, &USART_InitStructur);
  USART_Cmd(USART1,ENABLE);
}
 
void sendData(char d){
  USART_SendData(USART1, d);
  while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);
}
 
void sendFreqInfo(){
  RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks;
  RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks);
 
  sendData('F');
  sendData('1');
  sendData('=');
  sendData(RCC_Clocks.SYSCLK_Frequency>>24);
  sendData(RCC_Clocks.SYSCLK_Frequency>>16 & 0x00FF);
  sendData(RCC_Clocks.SYSCLK_Frequency>>8 & 0x0000FF);
  sendData(RCC_Clocks.SYSCLK_Frequency &   0x000000FF);
}
void delay (int a){
  volatile int i,j=0;
  for (i=0 ; i < a ; i++){
    j++;
  }
  return;
}
Osobné nástroje
Menné priestory

Varianty
Operácie
Navigácia
Rýchle linky
Nástroje
Tlačiť/exportovať